FW: TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - bài 80 

 

 

Bài 80:   Cho ∆ ABC vuông ở A. Kẻ đường cao AH. Gọi I, K tương ứng là tâm các đường tròn nội tiếp

            ∆ ABH  và ∆ ACH .

1) Chứng minh ∆ ABC ~ ∆ HIK.

2) Đường thẳng IK cắt AB, AC lần lượt  tại M và N.

   a) Chứng minh tứ giác HCNK nội tiếp được trong một đường tròn.

   b) Chứng minh AM = AN.

   c) Chứng minh S' ≤ S , trong đó S, S' lần lượt là diện tích ∆ ABC và ∆ AMN.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu