Hóa Học lớp 9 Haya)  Cho exetilen va hidro ti le mol 1:2. cho V hh X qua bot Ni dun nong thu duoc hh khi Y gom 4 chat. Dan Y tu tu qua dd Br2 dư sau pứ thấy tăng 5,4 g. Đốt cháy phần khí thoát ra đc 4,48l co2 và 10,8g h2o. Tính V
b) Axit no đơn chức X tiến hành este hóa với C2H5OH đc este Z. Sau pứ tách hh Y gom: este, ruou, axit. Chia 29,6 g Y thanh 2 phan bằng nhau: cho P1 pứ với 125ml NaOH 1M thu đc dd chứa m g muối. Đốt cháy phần 2 với oxi dư đc 29,7 g co2 và 13,5 g H2o. Tìm m và tính H% este
Giải:
a.     C2H2+H2àC2H2+C2H4+C2H6+H2.
C2H6+7/2O2à2CO2+3H2O
0,1…………………0,2…..0,3
H2+1/2O2àH2O
0,3………..…..0,3

Số mol CO2: n=V/22,4=4,48/22,4=0,2 mol.
Số mol H2O là: n=m/M=10,8/18=0,6 mol.
Khối lượng bình brom tang là khối lượng của C2H2 và C2H4, gọi x, y lần lượt là số  mol của 2 chất này.
Ta có:
26x+28y=5,4 (do khối lượng dd Brom tăng)
Theo đề bài ta có:
2nC2H2=nH2.
=>2(x+y+0,1)=y+2.0,1+0,3
=>2x+y=0,3
Giải hệ trên: (2 phương trình màu xanh) ta được:
X=0,1,y=0,1
ð Số mol C2H2 ban đầu là: x+y+0,1=0,3 mol.
ð => số mol H2 ban đầu là: 2.0,3=0,6 mol.
V=n.22,4=(0,3+0,6).22,4=13,74 lít.
b) Axit no đơn chức X tiến hành este hóa với C2H5OH đc este Z. Sau pứ tách hhY gom: este, ruou, axit. Chia 29,6 g Y thanh 2 phan bằng nhau: cho P1 pứ với 125ml NaOH 1M thu đc dd chứa m g muối. Đốt cháy phần 2 với oxi dư đc 29,7 g co2 và 13,5 g H2o. Tìm m và tính H% este
giải:
rượu C2H5OH=C2H6O= C2H2.2+2O=C2H2.2O-H2 (CnH2n+2)
axit: CnH2n+1COOH=Cn+1H2(n+1)O2=CkH2kO2
este: CnH2n+1COOC2H5=Cn+3H2n+6O2= Cn+3H2(n+3)O2=Ck+2H2K+2O2
(với k=n+1)
Em để ý phần màu xanh số H gấp đôi số C, còn rượu thì dư 2 H.
Ta xét các phản ứng sau: (một chất có số H gấp đôi số C)
CxH2X+O2-->xCO2+xH2O (số mol CO2=số mol H2O)
Xét rượu:
C2H2.2OH2+O2à2CO2+2H2O+H2O
@…………………………………@
Phần màu xanh ta thấy số mol CO2 gấp đôi số mol H2O
Và Ta có:
Số mol CO2=29,7/44=0,675 mol.
Số mol H2O=13,5/18=0,75
Số mol H2O >số mol CO2
Từ nhận định trên, suy ra số mol H2O dư=@=0,75-0,675=0,075 mol.
=>số mol rượu còn lại trong 14,8g Y là: k=0,075 mol.
C2H6O+O2à2CO2+3H2O
0,075……….0,15..0,225
=> khối lượng rượu=0,075.46=3,45 g.
=> khối lượng axit+este là: 14,8-3,45=11,35 g.
ta có 2 công thức CkH2kO2; Ck+2H2(k+2)O2 tương tự nhau, đặt
=CmH2(m)O2. Là công thức chung
CmH2mO2.+O2àmCO2           +      (m)H2O
…0,525/m…………0,525……….….0,525

Ta có: n=m/M
ó0,525/m=11,35/[12.m+2.m+16.2)]
=>0,525/(m)=11,35/[14m+32]
=>0,525. [14m+32]=11,35. m
7,35m+16,8=11,35m
=>4m=16,8=>m=4,2
Gọi x và y lần lượt là số mol của axit và este
Ta có: x+y=0,125 (do phần 1)
m=4,2=[k.x+(k+2)y]/(x+y) (do m là giá trị trung bình cùa k và k+2)
=>4,2(x+y)=kx+ky+2y
=>4,2.(x+y)=k(x+y)+2y
=>4,2.0,125=k.0,125+2y
=>4,2=k+16y
Với:
·        k=1=>y=0,2   
·        k=2=>y=0,1375  
·        k=3 =>y=0,075 
·        k=4 =>y=0.0125
tới đây Thầy em có thể tự làm rồi. Thầy ngủ đây. Chào em.


2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu