TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - bài 27Bài 27  Cho đường tròn  (O) và một điểm A ở ngoài đường tròn  . Các tiếp tuyến với đường tròn  (O) kẻ từ A tiếp xúc với đường tròn  (O) tại B và C. Gọi M là điểm tuỳ ý trên đường tròn ( M khác B, C), từ M kẻ MH ^ BC, MK ^ CA, MI ^ AB. Chứng minh :


1.      Tứ giác ABOC nội tiếp.        2. ÐBAO = Ð BCO.        3. DMIH ~  DMHK.        4. MI.MK = MH2.


Lời giải:  

                             

  1. (HS tự giải)
  2. Tứ giác ABOC nội tiếp => ÐBAO = Ð BCO (nội tiếp cùng chắn cung BO).
  3. Theo giả thiết MH ^ BC => ÐMHC = 900; MK ^ CA => ÐMKC = 900

=> ÐMHC + ÐMKC = 1800 mà đây là hai góc đối => tứ giác MHCK nội tiếp  => ÐHCM = ÐHKM (nội tiếp cùng chắn cung HM).

Chứng minh tương tự ta có tứ giác MHBI nội tiếp => ÐMHI = ÐMBI (nội tiếp cùng chắn cung IM).

ÐHCM =  ÐMBI ( = 1/2 sđ ) => ÐHKM = ÐMHI (1). Chứng minh tương tự ta còng có

ÐKHM = ÐHIM (2).  Từ (1) và (2) => D HIM ~ D KHM.

  1. Theo trên D HIM ~ D KHM => => MI.MK = MH2

 

 

Lưu ý kí hiệu Ð có nghĩa là góc.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu