TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - bai 51Bài 51: Cho ∆ABC có 3 góc nhọn. Gọi H là giao điểm của 3 đường cao AA1; BB1; CC1.

         a. Chứng minh tứ giỏc HA1BC1 nội tiếp được trong đường tròn. Xỏc định tâm I của đường tròn ấy.

b. Chứng minh A1A là phõn giỏc của .

c. Gọi J là trung điểm của AC. Chứng minh IJ là trung trực của A1C1.

d. Trên đoạn HC lấy 1 điểm M sao cho .

So sỏnh diện tớch của 2 tam giỏc: ∆HAC và ∆HJM.

HD: a) HA1BC1 nội tiếp  (quĩ tớch cung chứa gúc 900)

       Tâm I là trung điểm BH.

b) C/m: =  ; =  ;

 =   =  đpcm.

c)  IA1 = IC1= R(I) ; JA = JA1= AC/2 …

   ỊJ là trung trực của A1C1.

d)  S HJM = HM.JK ; SHACHC.AC1

SHAC : S HJM =  mà ;(JK// AC1

SHAC : S HJM = 8
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu