TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 58Bài 58:  Cho ∆ABC đều, đường cao AH. Qua A vẽ một đường thẳng về phía ngoài của tam giác, tạo với cạnh AC một góc 400. Đường thẳng này cắt cạnh BC kéo dài ở D. Đường tròn tâm O đường kính CD cắt AD ở E. Đường thẳng vuông góc với CD tại O cắt AD ở M.

            a. Chứng minh: AHCE nội tiếp được. Xác định tâm I của đường tròn đó.

           b. Chứng minh: CA = CM.

c. Đường thẳng HE cắt đường tròn tâm O ở K, đường thẳng HI cắt đường tròn tâm I ở N và cắt đường thẳng DK ở P. Chứng minh: Tứ giác NPKE nội tiếp.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu