TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 71Bài 71: Cho 2 đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B; các tiếp tuyến tại A của các đường tròn (O) và (O') cắt đường tròn (O) và (O') theo thứ tự tại C và D. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các dây AC và AD. Chứng minh:

a. ∆ABD ~ ∆CBA.

b.  =

c. Tứ giác APBQ nội tiếp.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu