Hóa - Thanh Thai NgôThầy ơi cho em hỏi bài này : 
Đốt cháy hoàn toàn 10,6g hỗn hợp 2 rượu kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol metilic . Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu 5g kết tủa . Nếu lấy 5,3g hỗn hợp trên cho tác dụng với Na dư , dẫn khí sinh ra qua ống đựng CuO nung nóng thu 0,9g nước . xác định CTPT và tỉ lệ số mol 2 ancol trên.
Giải:
Ta có  công thức chung của 2 rựơu là CnH2n+1OH.
Lúc 10,6 gam
CnH2n+1OH+?O2ànCO2+(n+1)H2O
0,2……………………0,05
CO2+Ca(OH)2àCaCO3+H2O
0,05…………………0,05
Lúc 5,3 g.
CnH2n+1OH+Naà CnH2n+1ONa+1/2H2
0,1………………………………………….0,05
H2+CuOàCu+H2O
0,05………………0,05
Do 10,6/5,3=2 nên khi chuyển số mol lên trên thì nhân cho 2.
Từ dòng màu hồng suy ra: 0,2n=0,05=>n=0,05/0,2=0,25

N nhỏ hơn 1 lài sai rồi. em xem đề lại giúp Thầy nha.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu