Bài 14/c đề cương giải tích 1 SGUBài 14/c Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m∈R

Ta có ma trận hệ số:

Với 2m-2hệ phương trình vô nghiệm.

Với 2m-2=0=>m=1 thì ma trận hệ số trở thành:

Rank=3 nên hệ vô số nghiệm phụ thuộc 2 tham số:

Chọn x3=a, x4=b thay vào phương trình 3 ta được:

-8x3+4x4-4x5=-9

=>4x5=-8x3+4x4+9=-8a+4b+9

=>x5=-2a+b+9/4

Phương trình 2 ta có:

X2+x3=2=>x2=2-x3=2-a

Phương trình 1 ta có: x1-2x2+x3-x4+x5=1

=>x1=1+2x2-x3+x4-x5=1+2-a-a+b-(-2a+b+9/4)

=>x1=3/4

Vậy ta có tập nghiệm:

(x1,x2,x3,x4,x5)=(3/4,2-x,a,b, -2a+b+9/4)

 

Nếu có sai sót gì thì comment phí dưới nha, coppy và past vào các kí hiệu toán phía dưới, nếu cần.

∆ Δ x² ¹ ∫ π × | | , ,
≤ ≥ − ± , ÷ ° ≠ ∞, ≡ , , ∑,,
¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a 
Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й
½
¼ ¹ ²
₄₅ ∏ ∑ ,∫ ∫ ψ ω Π
∂ • ✬✫
►◄─

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu