Bài 22 dề cương giải tích 1 SGUBài 22: giải các phương trình bằng quy tắc Cramer:

a)   

Ta có:

Vậy ta có nghiệm của hệ là:

b)   

Ta có:

 

 

 

Có sai sót gì thì comment phía dưới nha. Coppy kí hiệu toán phí dưới và past vào, nếu muốn viết công thức toán.

 

∆ Δ x² ¹ ∫ π × | | , ,
≤ ≥ − ± , ÷ ° ≠ ∞, ≡ , , ∑,,
¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a 
Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й
½
¼ ¹ ²
₄₅ ∏ ∑ ,∫ ∫ ψ ω Π
∂ • ✬✫
►◄─

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu