Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 60Bài 60:

   Cho (O) đường kính AB, d tiếp tuyến của đường tròn tại C.  Gọi D; E theo thứ tự hình chiêu của A B lên đường thẳng d.

1.     C/m: CD=CE.

2.     Cmr: AD+BE=AB.

3.     Vẽ đường cao CH của DABC. Chứng minh AH=AD BH=BE.

4.     Chứng tỏ:CH2=AD. BE.

5.     Chứng minh:DH//CB.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu