Hóa Học - Huy Phanhh cuso4, feso4, fe2(so4)3 co 20% nguyen to S. lay 64g hhX hoa tan vao H2O, sau do them đ NaOH loang vao cho den du. phan ung xong loc ket tua nung ngoai khong khi den khoi luong khong doi thu duoc m g chat ran. tinh m

giải:

Gọi a,b lần lượt là  số mol của FeSO4 ,Fe2(SO4)3

Trong CuSO4 thì %mS=20%

=>mS trong FeSO4 và Fe2SO4 cũng phải 20%

FeSO4àFe+S+4O

a………..a….a

Fe2(SO4)3à2Fe+3S+12O\

b……………2b….3b

 

=>32a+96b=0,2.(152a+373b)

=>32a+96b=30,4a+74,6.b

=>1,6a+21,4b=0

Do a và b đều là 2 số dương nên a=b=0

Vậy hỗn hợp đã cho chỉ có CuSO4

Vậy là đề sai hoăc có lổi gì ở đây.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu