Bài 8 trong 14 câu violympicBài 8 : GTLN của A= xy, biết x,y> 0 thỏa mãn x + y = 2√3

Giải:

Do x,y>0,Ta có:

()20  (một số bình phương luôn dương)

=>x+y-20

=>x+y2

=>3xy=A

=>A lớn nhất bằng 3.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu