Bài 9 trong 14 câu violympicBài 9 : GTNN của biểu thức A = 14x^2 + 4x + 1/2.

Giải:

A=14x2+4x+

=14x2+4x++

=2(7x2+2x+)+

=2(x+)2+

Vậy Amin= khix+=0=>x=

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu