TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - bài 9Bài 9 Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến  Bx và lấy hai điểm C và D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt ở E, F (F ở giữa B và E).

  1. Chứng minh AC. AE không đổi.
  2. Chứng minh  Ð ABD = Ð DFB.
  3. Chứng minh rằng CEFD là tứ giác nội tiếp.

 

 

 

 

Lời giải:  

1. C thuộc nửa đường tròn  nên ÐACB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) => BC ^ AE.

ÐABE = 900 ( Bx là tiếp tuyến ) => tam giác  ABE vuông tại B có BC là đường cao => AC. AE = AB2 (hệ thức giữa cạnh và đường cao ), mà AB là đường kính nên AB = 2R không đổi do đó AC. AE không đổi.

2. D ADB có ÐADB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ).

=> ÐABD + ÐBAD = 900 (vì tổng ba góc của một tam giác  bằng 1800)(1)

D ABF có ÐABF = 900 ( BF là tiếp tuyến ).

=> ÐAFB + ÐBAF = 900 (vì tổng ba góc của một tam giác  bằng 1800) (2)

Từ  (1) và (2) => ÐABD = ÐDFB ( cùng phụ với ÐBAD)


3. Tứ giác ACDB nội tiếp (O) => ÐABD + ÐACD = 1800 .

ÐECD + ÐACD = 1800 ( Vì là hai góc kề bù) => ÐECD = ÐABD ( cùng bù với ÐACD).

Theo trên ÐABD = ÐDFB => ÐECD = ÐDFB. Mà ÐEFD + ÐDFB = 1800 ( Vì là hai góc kề bù) nên suy ra  ÐECD + ÐEFD = 1800, mặt khác ÐECD và ÐEFD là hai góc đối của tứ giác CDFE do đó tứ giác CEFD là tứ giác nội tiếp.

 

Lưu ý: kí hiệu Ð là góc.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu