Đề kiểm tra HKI - Môn Vật Lý 10TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN KHUYEÁN                        Naêm hoïc 2013 – 2014

          Ñeà chính thöùc                                                        KHOÁI 10

 

 

ÑEÀ KIEÅM TRA TAÄP TRUNG HOÏC KÌ I

MOÂN :  VAÄT LYÙ

THÔØI GIAN : 45 phuùt

I. PHAÀN CHUNG : (7,0 ñieåm)

Caâu 1 : (2 ñieåm)

Phaùt bieåu ñònh luaät I Newton. Quaùn tính laø gì?

Hieän nay nhieàu tai naïn giao thoâng coù nguyeân nhaân laø quaùn tính. Em haõy neâu moät ví duï veà ñieàu ñoù vaø caùch phoøng traùnh töông öùng.

Caâu 2: (1,5 ñieåm)

Neâu ñònh nghóa vaø vieát coâng thöùc cuûa löïc höôùng taâm?

Trong chuyeån ñoäng naøo, löïc haáp daãn cuûa Traùi Ñaát laø löïc höôùng taâm?

Caâu 3 : (1,5 ñieåm)

Vì sao troïng löïc laø tröôøng hôïp rieâng cuûa löïc haáp daãn?

Troïng löïc taùc duïng vaøo moät vaät coù ñoä lôùn taêng hay giaûm bao nhieâu laàn khi ñöa vaät töø maët ñaát leân ñeán ñoä cao baèng moät nöûa baùn kính Traùi Ñaát?

Caâu 4 : (2 ñieåm)

Moät vaät ñöôïc neùm theo phöông ngang vôùi vaän toác ñaàu laø 10 m/s ôû ñoä cao h so vôùi maët ñaát. Vaät rôi chaïm ñaát sau 5 s keå töø luùc baét ñaàu neùm. Boû qua löïc caûn khoâng khí vaø laáy g= 10 m/s2.

a.      Tính ñoä cao h vaø taàm bay xa cuûa vaät.

b.      Xaùc ñònh toïa ñoä cuûa vaät sau 3 s keå töø luùc baét ñaàu neùm? Heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc Oxy choïn tuøy yù.

II. PHAÀN RIEÂNG: (3,0 ñieåm)

Caâu 5a :DAØNH CHO CHÖÔNG TRÌNH  CÔ BAÛN( (3 ñieåm)

Moät vaät coù khoái löôïng 200 g ñöôïc giöõ caân baèng treân maët phaúng nghieâng hôïp vôùi phöông ngang moät goùc 300 nhö hình veõ. Boû qua ma saùt giöõa vaät vaø maët phaúng nghieâng. Laáy g = 10 m/s2.

  1. Haõy veõ caùc löïc taùc duïng vaøo vaät.
  2. Tính ñoä giaõn cuûa loø xo? Bieát ñoä cöùng cuûa loø xo laø 50 N/m.

 

 

Caâu 5b:DAØNH CHO CHÖÔNG TRÌNH  NAÂNG CAO (3 ñieåm)

Moät vaät coù khoái löôïng 800 g tröôït treân maët saøn naèm ngang nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0,4 m/s2 döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo  hôïp vôùi phöông ngang moät goùc 300 nhö hình veõ. Bieát heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët saøn laø 0,3. Laáy g = 10 m/s2.

  1. Haõy veõ caùc löïc taùc duïng vaøo vaät.
  2. Tính ñoä lôùn cuûa löïc .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu