ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013-2014) – MÔN: VẬT LÝ LỚP 10 

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THCS –THPT NGUYỄN KHUYẾN

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  (2013-2014) – MÔN: VẬT LÝ LỚP 10

 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày …/12/2013

 

I. GIÁO KHOA: (Mỗi câu 1 điểm)

Câu 1: Tốc độ trung bình đặc trưng cho điều gì của chuyển động? Khi nào thì vận tốc trung bình của chất điểm bằng tốc độ trung bình của nó? Vì sao?

Câu 2: Định nghĩa và viết công thức tính chu kỳ của một chất điểm chuyển động đều với tốc độ v trên đường tròn bán kính r.

            Câu 3: Lập biểu thức tính gia tốc rơi tự do khi vật rơi ở độ cao h so với mặt đất.

            Câu 4: Nêu 3 đặc điểm của lực và phản lực.

Câu 5: Phát biểu định luật Húc. Viết công thức tính lực đàn hồi của lò xo và nêu rõ các đại lượng có trong công thức.

II. BÀI TẬP:

Bài 1: (1,5 điểm) Một đĩa tròn có bán kính 20 cm quay đều quanh trục cố định qua tâm đĩa, thời gian quay mỗi vòng là 0,5 s. Tính độ lớn vận tốc góc, độ lớn vận tốc dài và độ lớn gia tốc hướng tâm của một điểm nằm trên vành đĩa.

Bài 2: (1.5 điểm) Một vật được thả rơi tự do, khi chạm đất có tốc độ bằng 30 m/s. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm thời gian rơi của vật.

b) Cùng lúc thả rơi vật trên, người ta ném vật thứ hai theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới với vận tốc có độ lớn 2,5 m/s thì vật này chạm đất sau vật được thả rơi 1 s. Tìm khoảng cách giữa hai vật lúc đầu.

Bài 3: (2 điểm) Một vật khối lượng 2 kg trên mặt phẳng ngang được kéo bởi lực  hướng lên, hợp với phương thẳng đứng một góc 600 và có độ lớn 8 N. Ban đầu vật có v0 = 0 và sau 3 s vật đi được 9 m. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là m. Lấy g = 10 m/s2.

a) Vẽ các lực tác dụng lên vật.

b) Tính hệ số ma sát trượt m.

 

(Hết)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu