ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - Môn : VẬT LÍ . Khối 10 - Giồng Ông TổĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NH 2013-2014

Môn : VẬT LÍ . Khối 10.

Thời gian làm bài: 45 phút.

 

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (  5 câu, từ câu 1 đến câu 5 )

 

Câu 1: (2,5 điểm)

    a. Sự rơi tự do là gì ? Quán tính là gì ? Trọng lượng của vật là gì ?

    b. Trong chuyển động tròn đều của vệ tinh nhân tạo quanh Trái Đất, lực nào đóng vai trò lực hướng tâm ?

    c. Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Câu 2: (2 điểm)

    a. Nêu những đặc điểm của cặp " lực và phản lực" trong tương tác giữa hai vật.

    b. Phát biểu định luật Húc ?

 

Câu 3: (1 điểm) Một ô tô có khối lượng 2000 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt với tốc độ 10 m/s. Coi mặt cầu là một cung tròn có bán kính là 50m. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ lớn áp lực của ô tô tác dụng tại điểm cao nhất của mặt cầu.

 

Câu 4: (1 điểm)

          Biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g0 = 10m/s2. Tìm gia tốc rơi tự do g ở độ cao h = 3R (với R là bán kính Trái Đất).

 

Câu 5:(1,5 điểm)

         Từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném theo phương ngang với tốc độ ban đầu là v0 và sau thời gian là 4 (s) vật chạm đất. Biết phương trình quĩ đạo của vật là y = 0,0125.x2. Lấy g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.

        Tìm h, v0 và tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang).

 

II. PHẦN TỰ CHỌN – Học sinh chỉ được làm một trong hai câu  ( câu 6 hoặc câu 7)

 

Câu 6: (2 điểm)

        Một vật khối lượng 80 kg đang chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt đường ngang dưới tác dụng của lực kéo có phương nằm ngang. Biết trong khoảng thời gian chuyển động 8 s, tốc độ của vật tăng từ 6 m/s đến 10 m/s. Cho biết trong suốt quá trình chuyển động, lực ma sát có độ lớn là 160 N. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

  a. Vẽ các lực tác dụng lên vật. Tìm gia tốc và độ lớn lực kéo.

  b. Sau đó, ngừng tác dụng lực . Tìm thời gian mà vật còn đi tiếp cho đến khi dừng lại.

 

Câu 7: (2 điểm)

        Một ôtô đang chuyển động trên với tốc độ 25 m/s thì tắt máy và đi lên một dốc nghiêng 300 so với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và dốc nghiêng là . Lấy g = 10 m/s2.

a.  Vẽ các lực tác dụng lên ôtô. Tính gia tốc của ôtô trên dốc nghiêng.

b. Tìm thời gian mà vật còn đi tiếp trên dốc nghiêng cho đến khi dừng lại.

 

- HẾT-

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu