ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 - Môn Toán 10ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

ĐỀ 1:

Câu 1: (2 điểm)    Cho A;  B

a)      Liệt kê các phần tử của tập hợp A.     b) Tìm.

Câu 2: (2 điểm)

a)      Tìm txđ của hàm số     b)Xét tính chẵn, lẻ của :

     Câu 3: (1 điểm) Cho hàm số , tìm a,b để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;-1) và B(4;5).

      Câu 4: (3 điểm)

a)      Cho 4 điểm A,B,C,D bất kỳ. Chứng minh  

b)      Cho tam giác ABC. Gọi N là điểm thuộc BC sao cho .

Chứng minh  

c) Cho A,B là hai điểm bất kỳ, tìm điểm M sao cho  

Câu 5A: (2 điểm) Cho (P)

a)      Xác định đỉnh I và trục đối xứng của (P) khi .

b)     Tìm  sao cho (P) đi qua 2 điểm .

      Câu 5B: (2 điểm) Cho (P)

a)      Khi , xác định các giao điểm của (P) với trục hoành và trục tung

b)      Tìm  sao cho (P) qua và có trục đối xứng  .

ĐỀ 2:

Bài 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau:  a/             b/                

Bài 2 :Xác định các tập  sau:  a/ (-3;5]∩Z        b/ (1;2)∩Z         

c/ [3;5]∩N          d/ R\ ()

Bài 3: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F  là trung điểm của AB, CD và O là trung điểm của EF.

a/ CMR:              b/ CMR:

c/ Xác định điểm M sao cho

Bài 4 : Cho hsố y= m(x-1) + 2.Tìm m để đồ thị hàm số đi qua A(1;2)

Bài 5A : Xét tính chẵn lẻ của hàm số:

Bài 6A: Xác định a và b sao cho đồ thị hàm số y=ax+b đi qua 2 điểm A(-1,-20) và B(3,8)

Bài 7A :Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Bài 5B: Xét tính chẵn lẻ của hàm số:

Bài 6B: Xác định parabol  biết nó đi qua 2 điểm A(0,-1) và B(-1,0)

Bài 7B :Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

ĐỀ 3:

Câu 1 : Tìm tập xác định của các hàm số sau

           a)                         b)  

Câu 2 : Xét tính chẵn lẻ của hàm số                                                               

Câu 3 : Cho hàm số  có đồ thị (C).

a) Tính               b) Điểm nào sau đây thuộc (C) :  ?

Câu 4 : Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm DC, AB.

a) Chứng minh :                                                   

b) AM cắt BD tại G. Biểu diễn  theo .                                              

c) Cho điểm  thoả : . Chứng minh  là trọng tâm DABC.         

Câu 5A : Cho tập                                                   

a) Liệt kê các phần tử của A.                 b) Chứng minh .                                       

Câu 6A : Cho parabol

a) Vẽ đồ thị (P)                                      b) Định m để điểm  thuộc (P).             

Câu 5B: Cho tập                                                              

a) Liệt kê các phần tử của A.                 b) Tính .                                       

Câu 6B : Cho parabol

a) Vẽ đồ thị (P).          

b) Định m để điểm  thuộc đồ thị (P) và đồ thị .                          

 

 

 

 

ĐỀ 4

Câu 1 :Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a)                b)  

Câu 2 : Xét tính chẵn lẻ của hàm số                                                   

Câu 3 :a)Tìm giá trị của m để đường thẳng // với

b) Cho parabol . Tìm b, c biết parabol  có đỉnh

Câu 4 : Cho hbh ABCD. Gọi M là trung điểm AB, trên cạnh AD lấy N sao cho

a)      Chứng minh rằng: .

b)      Tính vectơ theo các vectơ

c)      Xác định điểm M thoả mãn điều kiện: .                    

Câu 5A.Cho. Tìm tọa độ đỉnh, ph trình trục đối xứng của . Vẽ

Câu 6A.(2 điểm)  Cho tập   A = ,

B = .

a) Liệt kê các phần tử của A, B.         b) Tìm A Ç B, A È B, A \ B

Câu 5B.(1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  .

Câu 6B.(2 điểm)

Cho tập  A = ,

B = Tập các số nguyên tố có một chữ số.

a) Liệt kê các phần tử của A, B      b) Tìm A Ç B, A È B, A \ B

 

 

 

ĐỀ 5

Bài 1:  Cho 3 tập hợp: ;;

a) Liệt kê các phần tử của  A,B,C                 

b) Tìm  ;

 Bài 2:  Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a)      b)

Bài 3:  Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

 a)  b)

Bài 4:  Xác định a, b sao cho đồ thị hàm số đi qua  2 điểm

Bài 5: Cho Parabol Điểm có thuộc Parabol (P) không ?

Bài 6:   Xác định a, b, c sao cho hàm số  đạt giá trị lớn nhất bằng  khi và nhận giá trị bằng -5 khi x=2

B.PHẦN TỰ CHỌN

Bài 7A: Cho A,B,C,D tùy ý . Chứng minh

Bài 7B: Cho A,B,C,D tùy ý . Chứng minh

Bài 8A: Cho tam giác  ABC,I là điểm thuộc cạnh BC sao cho : 2IB=3IC .Biểudiễn vec-tơ theo  

Bài 8B: Cho tam giác  ABC. M,N lần lượt  là trung điểm của cạnh AB, AC.Biểudiễn  vec-tơ theo  

Bài 9A: Cho tam giác  ABC,Xác định điểm M thỏa mãn hệ thức vec-tơ sau

Bài 9B: Cho tam giác  ABC, Xác định điểm N thỏa mãn hệ thức vec-tơ sau

ĐỀ 6

PHẦN ĐẠI SỐ:

Câu 1: Cho hai tập hợp A =  và B =  Tìm  ?

Câu 2: Cho hai tập hợp M =  N =  

Tìm :    liệt kê :M; N và M ?                   

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số   :                 

Câu 4: Xét tính chẵn lẻ của hàm số:                               

Câu 5: Cho hàm số  định a , b để hàm số đi qua A(1, 2) và B(0, 4).       

Câu 6: a) Vẽ  đồ thị (P):                  b) tìm các giá trị x để               

PHẦN HÌNH HỌC:

Câu 7: Cho 4 điểm A, B, C, D gọi M, N lần lượt là trđiểm AB và CD .CMR:   

Câu 8: Cho tam giác ABC đều có độ dài 1 cạnh là 4(đơn vị)Tính

Câu 3: Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.  CMR: .

ĐỀ 7

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-2013-2014

Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số

a)               b)

Câu 2: Xét tính chẵn, lẻ của  hàm số sau:

Câu 3:

a)     Cho các tập hợp A = ( - 4; 3], B = . Xác định:

b)     Cho A = {1; 2}, B= { 1;2; 3; 4}. Tìm tất cả các tập X sao cho

Câu 4:

a)     Tìm tọa độ giao điểm của (P):  và (d): y = - x + 3

b)     Cho (P): . Tìm a, b biết (P) đi qua A(3; -4) và trục đối xứng là đường thẳng x =

Câu 5A: Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4a, AD = 3a.

a)     Tính  theo a.

b)     Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Chứng minh: .

c)     Cho điểm I thỏa :. Chứng minh 3 điểm I, C, D thẳng hàng

Câu 5B: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo.

a)     Chứng minh rằng .

b)     Gọi M là điểm tùy ý. Chứng minh rằng:

c)     Trên cạnh AD lấy điểm I sao cho . Chứng minh rằng

 

ĐỀ 8:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-2013-2014

Câu 1 (2 điểm) : Cho 3 tập hợp: ,,

  a) Liệt kê các phần tử của  A,B,C    b)Tìm ,  

Câu 2 (1 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau :

a)  ; b)  

Câu 3 (1 điểm): Xét tính chẵn lẻ của hàm số                                      

Câu 4 (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm DC, AB.

        a) Chứng minh :                                                                  

         b) AM cắt BD tại G. Biểu diễn  theo  và .                                 

         c) Cho điểm  thoả : . Chứng minh  là trọng tâm DABC.

Câu 5A : Tìm giá trị của m để đường thẳng // với

 Câu 6A :a) Cho Parabo.Tìm b ,c  biết pabol có đỉnh I (1; 4)

                b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

 Câu 5B : Xác định a, b để đồ thị hàm số  đi qua  2  điểm A (- 1; 3 ) và B( 2 ; 1)

 Câu 6B: Cho parabol  a) Vẽ đồ thị (P); b) Tìm các giá trị của x để

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu