ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM        ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014.

TRƯỜNG THPT MINH ĐỨC                               MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10.

                                                                                            Thời gian: 45 phút.

                                                                                                           

Họ tên học sinh:.................................................................... Lớp..........................................................

Số báo danh:...........................................................................................................................................

I.                   LÍ THUYẾT:

Câu 1: (2 điểm) Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niu-tơn.

Áp dụng: Một vật có khối lượng 200 g trượt trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn với gia tốc 2  m/s2. Lực gây ra gia tốc này có độ lớn bằng bao nhiêu?

Câu 2: (2 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn.

Áp dụng: Tính lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và Trái Đất. Cho biết khoảng cách trung bình từ Mặt Trời tới Trái Đất là 1,5.109 m, khối lượng của Mặt Trời là 2.1030 kg, khối lượng của Trái Đất là 6.1024 kg.

Câu 3: (2 điểm) Viết công thức của lực ma sát trượt. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Áp dụng: Dưới tác dụng của lực kéo  có phương nằm ngang, một vật có trọng lượng 100 N trượt đều trên mặt sàn. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,05. Tính độ lớn của lực kéo vật.

II.                BÀI TẬP

Câu 4: (2 điểm) Một chiếc xe khối lượng m = 100 kg đang chạy với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh. Biết rằng xe đi thêm được quãng đường 50 m nữa trước khi dừng hẳn. Tìm lực hãm tác dụng lên xe trong hai trường hợp:

a)      Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường.

b)     Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,01. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2.

Câu 5: (2 điểm) Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s, ở độ cao h = 125 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2.

a)      Tính thời gian rơi của vật và tầm xa khi ném vật.

b)     Sau 4 giây kể từ lúc ném, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

 

----------HẾT----------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu