ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ- KHỐI 10 - HORIZON 

TRÖÔØNG SONG NGÖÕ QUOÁC TEÁ        ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ I - MOÂN VAÄT LYÙ- KHOÁI 10

             HORIZON                                                   Naêm hoïc 2013 - 2014

                                                                                Thôøi gian laøm baøi 45 phuùt                                                            

                                                                                                  š

 

Caâu 1 : Ñònh nghóa chuyển động thẳng biến đổi đều. (1ñ)

Hãy xác định gia tốc, vận tốc và tính chất chuyển động của các chuyển động có phương trình sau :

a)      s = 4t – t2  ( s tính bằng m, t tính bằng s )     (0,5ñ)

b)      v = 5 + 0,5t                                                    (0,5ñ)

Caâu 2 : Phát biểu định luật I Newton . (1ñ)

Caâu 3 : Momen löïc laø gì? Vieát bieåu thöùc cuûa momen löïc vaø neâu yù nghóa, ñôn vò caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc (1,5ñ)

Caâu 4 : Löïc ma saùt trượt xuaát hieän khi naøo? Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào. (1,5ñ)

         Caâu 5 :  Một lò xo có chiều dài tự nhiên là lo ,có độ cứng k = 80 N/m, một đầu lò xo giữ cố định, đầu kia treo vật m1 = 200 g thì lò xo có chiều dài là 34,5 cm. Cho g = 10 m/s2 .

a)      Tìm chiều dài ban đầu lo..

b)      Nếu treo thêm một vật có khối lượng là 300g nữa thì lò xo có chiều dài là bao nhiêu?  

Caâu 6 : Moät oâ toâ coù khoái löôïng 2 taán, ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 5 m/s thì taêng toác chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu vaø sau 15 giaây oâ toâ ñaït vaän toác 20 m/s. Heä soá ma saùt giöõa maët ñöôøng vaø baùnh xe laø 0,02. Cho g = 10 m/s2 .

a) Tìm gia tốc của ô tô. (1ñ)

b) Vẽ hình xác định các lực tác dụng vào ô tô. (0,5ñ)  

c) Tính  lực kéo của động cơ ô tô. (1,5ñ)

 

-HEÁT-

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu