ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC MÔN TOÁN – KHỐI 10SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC MÔN TOÁN – KHỐI 10 - Thời gian 90 phút 

 

(Không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (1,5 điểm)  Tìm tập xác định của hàm số : 

a) b)      

Câu 2: (1 điểm) Xác định parabol (P): y = ax2+bx+c () biết parabol đi qua 3 điểm A(1; 0), B(-1; 6), C(3; 2).

Câu 3: (2,5 điểm) Giải phương trình: 

a) b)

c) 

Câu 4: (1 điểm)Cho phương trình ( là tham số). Tìm để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu 5: (1 điểm)Cho là hai số không âm. Chứng minh rằng Đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 6: (3 điểm)Trong mặt phẳng toạ độ , cho có toạ độ các đỉnh , và .

a) Chứng minh rằng cân. Tính diện tích .

b) Cho điểm . Tính số đo góc .

c) Tìm toạ độ trực tâm của .


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC MÔN TOÁN – KHỐI 10 - Thời gian 90 phút 

 

(Không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (1,5 điểm)  Tìm tập xác định của hàm số : 

a) b)      

Câu 2: (1 điểm) Xác định parabol (P): y = ax2+bx+c () biết parabol đi qua 3 điểm A(1; 0), B(-1; 6), C(3; 2).

Câu 3: (2,5 điểm) Giải phương trình: 

a) b)

c) 

Câu 4: (1 điểm)Cho phương trình ( là tham số). Tìm để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu 5: (1 điểm)Cho là hai số không âm. Chứng minh rằng Đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 6: (3 điểm)Trong mặt phẳng toạ độ , cho có toạ độ các đỉnh , và .

a) Chứng minh rằng cân. Tính diện tích .

b) Cho điểm . Tính số đo góc .

c) Tìm toạ độ trực tâm của .

ĐÁP ÁN TOÁN 10 HKI 1920


Bài 

Đáp án

Điểm

1a

(0.75đ)

Đk:

TXĐ:

0.250.25


0.25

1b

(0.75đ)


Đk:

TXĐ:


0.25
0.250.25

2(1đ)


(P): y=ax2+bx+c

A(1;0)(P)a+b+c=0     (1)


0.25

B(-1; 6) (P) a-b+c=6  (2)

0.25

C(3; 2) (P) 9a+ 3b+ c = 2  (3)

0.25

giải hệ (1), (2), (3)  ta được:.Vậy, (P):y=x2-3x+2


0.25


Bài 3. (2,5 điểm)


a)  
0.250.25

0.25

b)


0.25

0.25

0.25

c)


ĐK:


0.25

0.25


0.25

Đối chiếu các điều kiện, ta có nghiệm của phương trình là 

0.25


Câu 4

(1 điểm)

Để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt thì

   

 

Vậy .

0.25+0.25

0.25+0.25

Câu 5

(1 điểm)

Áp dụng BĐT AM-GM cho các cặp số không âm, ta được

 

 

Cộng vế theo vế các BĐT trên, ta được

 

(đpcm)

Dấu xảy ra khi .
0.5
0.250.25

Câu 6

(3 điểm)

a)  

 

 

Ta có cân tại .

Gọi là đường cao của là trung điểm của .

.

.

Diện tích là 

.0.25


0.25
0.250.25

b) 

 

.

0.25

0.25


0.25


0.25

c) Gọi là trực tâm của

 

 

 

 

Vậy .


0.25
0.250.25+0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu