KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 12 TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ


 


( Đề kiểm tra có 04 trang )

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 -2020

MÔN TOÁN – LỚP 12 

Thời gian làm bài: 60 phút

(30 câu trắc nghiệm)

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Hàm số có tập xác định là :

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình là:

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3: Tập xác định của hàm số là :

  A.  

B.  

  C.  

D.  

Câu 4: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6: Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên m trong khoảng sao cho đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai bên đối với trục hoành.

  A. .

B.   

C. 

D.  

Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt đáy (ABC). Xác định vị trí tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  A. Tâm I là trung điểm cạnh SC .

B. Tâm I trùng với điểm B.

  C. Tâm I trùng với điểm A.

D. Tâm I là trung điểm cạnh AC .

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc mặt đáy (ABCD). Góc của SC và mặt (ABCD) bằng 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 9: Cho hàm số có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt

  A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 10: Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  A.  

B. 

C.  

D. 

Câu 11: Với , là hai số thực dương tuỳ ý, bằng

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ, khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. Hàm số đạt cực đại tại  

B. Hàm số đạt cực đại tại  

  C. Hàm số đạt cực đại tại  

D. Hàm số đạt cực tiểu tại  

Câu 13: Một mặt cầu có diện tích thì thể tích của khối cầu tương ứng bằng bao nhiêu?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 14: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với
BA = BC = a, biết mặt phẳng(A'BC) hợp với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 600 .Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 16: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  A. 

B. 

C. 

D. Câu 17: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2𝑎, thể tích V của khối chóp S.ABC 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 18: Cho hàm số có đồ thị là đường cong . Phương trình tiếp tuyến tại điểm là:

  A. 

B. 

  C. 

D. 

Câu 19: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


  A. 

B.  

C.  

D.  

Câu 20: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 21: Rút gọn biểu thức .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 22: Cho hàm số có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là: 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 23: Giải phương trình

  A. 

B. 

C. 

D. vô nghiệm.

Câu 24: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 25: Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: 

  A. 

B.  

C. 

D. 


Câu 26: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thực của phương trình là:

  A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = a, AD = 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích khối chóp S.ABCD bằng . Tính góc tạo bởi đường thẳng SB với mặt phẳng (ABCD).

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 28: Hàm số có đạo hàm

  A. 

B. 

  C. 

D. 

Câu 29: Cho hình trụ có bán kính và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 30: Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích V của khối nón đã cho.

  A. 

B. 

C. 

D. ----------- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ----------

(Giám thị không giải thích gì thêm.)

Họ và tên thí sinh:........................................................................Số báo danh: .....................


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ


 


( Đề kiểm tra có 04 trang )

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 -2020

MÔN TOÁN – LỚP 12 

Thời gian làm bài: 60 phút

(30 câu trắc nghiệm)

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt đáy (ABC). Xác định vị trí tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  A. Tâm I trùng với điểm A.

B. Tâm I là trung điểm cạnh SC .

  C. Tâm I là trung điểm cạnh AC .

D. Tâm I trùng với điểm B.

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị là đường cong . Phương trình tiếp tuyến tại điểm là:

  A. 

B. 

  C. 

D. 

Câu 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2𝑎, thể tích V của khối chóp S.ABC 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5: Rút gọn biểu thức .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = a, AD = 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích khối chóp S.ABCD bằng . Tính góc tạo bởi đường thẳng SB với mặt phẳng (ABCD).

  A. 

B. 

C. .

D. 

Câu 7: Với , là hai số thực dương tuỳ ý, bằng

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình

  A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 9: Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: 

  A. 

B.  

C. 

D. 

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình là:

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc mặt đáy (ABCD). Góc của SC và mặt (ABCD) bằng 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 12: Cho hàm số có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 13: Cho hàm số có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 14: Hàm số có đạo hàm

  A. .

B. .

  C. .

D. .

Câu 15: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thực của phương trình là:

  A. 3.

B. 1.

C. 2

D. 4

Câu 16: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 

  A. 

B. 

C. 

D. Câu 17: Tập xác định của hàm số là :

  A.  

B.  .

  C.  

D.  

Câu 18: Giải phương trình

  A. 

B. vô nghiệm.

C. 

D. 

Câu 19: Hàm số có tập xác định là :

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 20: Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  A.  

B. 

C. 

D.  

Câu 21: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 22: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ, khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. Hàm số đạt cực đại tại  

B. Hàm số đạt cực đại tại  

  C. Hàm số đạt cực tiểu tại  

D. Hàm số đạt cực đại tại  

Câu 23: Cho hình trụ có bán kính và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

  A. 

B. 

C. 

D. Câu 24: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


  A. 

B.  

C.  

D.  

Câu 25: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 26: Một mặt cầu có diện tích thì thể tích của khối cầu tương ứng bằng bao nhiêu?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 27: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với
BA = BC = a, biết mặt phẳng(A'BC) hợp với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 600 .Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 28: Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên m trong khoảng sao cho đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai bên đối với trục hoành.

  A. .

B. 

C.  

D. 

Câu 29: Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích V của khối nón đã cho.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 30: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

  A. 

B. 

C. 

D. 


----------- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ----------

(Giám thị không giải thích gì thêm.)
Họ và tên thí sinh:........................................................................Số báo danh: .....................


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ


 


( Đề kiểm tra có 04 trang )

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 -2020

MÔN TOÁN – LỚP 12 

Thời gian làm bài: 60 phút

(30 câu trắc nghiệm)

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: Cho hàm số có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt

  A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 2: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thực của phương trình là:

  A. 4

B. 3.

C. 1.

D. 2


Câu 3: Với , là hai số thực dương tuỳ ý, bằng

  A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 4: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với
BA = BC = a, biết mặt phẳng(A'BC) hợp với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 600 .Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

  A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 5: Hàm số có tập xác định là :

  A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 7: Cho hàm số có đồ thị là đường cong . Phương trình tiếp tuyến tại điểm là:

  A. 

B. 

  C. 

D. 

Câu 8: Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: 

  A. 

B. 

C.  

D. 

Câu 9: Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên m trong khoảng sao cho đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai bên đối với trục hoành.

  A. .

B. 

C.  

D. 

Câu 10: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2𝑎, thể tích V của khối chóp S.ABC 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 11: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt đáy (ABC). Xác định vị trí tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  A. Tâm I là trung điểm cạnh SC .

B. Tâm I là trung điểm cạnh AC .

  C. Tâm I trùng với điểm B.

D. Tâm I trùng với điểm A.

Câu 13: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 14: Giải phương trình

  A. 

B. vô nghiệm.

C. 

D. 


Câu 15: Hàm số có đạo hàm

  A. .

B. .

  C. .

D. .

Câu 16: Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích V của khối nón đã cho.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = a, AD = 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích khối chóp S.ABCD bằng . Tính góc tạo bởi đường thẳng SB với mặt phẳng (ABCD).

  A. 

B. 

C. .

D. 

Câu 18: Tập xác định của hàm số là :

  A.  

B.  

  C.  .

D.  

Câu 19: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


  A.  

B.  

C. 

D.  

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc mặt đáy (ABCD). Góc của SC và mặt (ABCD) bằng 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 21: Một mặt cầu có diện tích thì thể tích của khối cầu tương ứng bằng bao nhiêu?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 22: Cho hình trụ có bán kính và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 23: Rút gọn biểu thức .

  A. 

B. 

C. 

D. Câu 24: Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  A.  

B. 

C.  

D. 

Câu 25: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ, khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. Hàm số đạt cực đại tại  

B. Hàm số đạt cực đại tại  

  C. Hàm số đạt cực tiểu tại  

D. Hàm số đạt cực đại tại  

Câu 26: Tập nghiệm của phương trình là:

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 28: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 29: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 30: Cho hàm số có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

  A. 

B. 

C. 

D. ----------- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ----------

(Giám thị không giải thích gì thêm.)
Họ và tên thí sinh:........................................................................Số báo danh: .....................SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ


 


( Đề kiểm tra có 04 trang )

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 -2020

MÔN TOÁN – LỚP 12 

Thời gian làm bài: 60 phút

(30 câu trắc nghiệm)

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2𝑎, thể tích V của khối chóp S.ABC 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2: Cho hàm số có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3: Với , là hai số thực dương tuỳ ý, bằng

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ, khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. Hàm số đạt cực đại tại  

B. Hàm số đạt cực tiểu tại  

  C. Hàm số đạt cực đại tại  

D. Hàm số đạt cực đại tại  

Câu 5: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 6: Cho hàm số có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt

  A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 7: Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  A. 

B.  

C. 

D.  

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 9: Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: 

  A.  

B. 

C. 

D. 

Câu 10: Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên m trong khoảng sao cho đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai bên đối với trục hoành.

  A. 

B.  

C.  

D. .

Câu 11: Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích V của khối nón đã cho.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 12: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


  A.  

B.  

C.  

D. 

Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = a, AD = 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích khối chóp S.ABCD bằng . Tính góc tạo bởi đường thẳng SB với mặt phẳng (ABCD).

  A. 

B. .

C. 

D. 
Câu 15: Rút gọn biểu thức .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 16: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 17: Tập xác định của hàm số là :

  A.  

B.  

  C.  .

D.  

Câu 18: Cho hình trụ có bán kính và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 19: Một mặt cầu có diện tích thì thể tích của khối cầu tương ứng bằng bao nhiêu?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 20: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thực của phương trình là:

  A. 3.

B. 1.

C. 4

D. 2

Câu 21: Tập nghiệm của phương trình là:

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 22: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với
BA = BC = a, biết mặt phẳng(A'BC) hợp với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 600 .Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

  A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc mặt đáy (ABCD). Góc của SC và mặt (ABCD) bằng 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 24: Hàm số có tập xác định là :

  A. 

B. 

C. 

D. Câu 25: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 26: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 

  A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt đáy (ABC). Xác định vị trí tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  A. Tâm I là trung điểm cạnh SC .

B. Tâm I trùng với điểm A.

  C. Tâm I là trung điểm cạnh AC .

D. Tâm I trùng với điểm B.

Câu 28: Cho hàm số có đồ thị là đường cong . Phương trình tiếp tuyến tại điểm là:

  A. 

B. 

  C. 

D. 

Câu 29: Giải phương trình

  A. 

B. 

C. vô nghiệm.

D. 

Câu 30: Hàm số có đạo hàm

  A. .

B. .

  C. .

D. .----------- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ----------

(Giám thị không giải thích gì thêm.)

Họ và tên thí sinh:........................................................................Số báo danh: .....................

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu