ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 11 TRƯỜNG THPT VĂN LANG




Họ và tên HS: Lớp: Ngày:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT VĂN LANG

2019 – 2020 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

Bài 2: (2 điểm)

 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 quyển truyện tiểu thuyết và 4 quyển sách khoa học lên một kệ sách sao cho các quyển cùng loại đặt gần nhau?

 2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và là số chẵn? 

Bài 3: (1 điểm) Hãy tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển biểu thức theo công thức Nhị thức Newton. 


Bài 4: (2 điểm)

 1. Một hộp kín có 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để các số trên các thẻ lấy ra là số lẻ?

 2. Trường THPT Văn Lang có 18 học sinh là đoàn viên ưu tú, trong đó khối 12 có 9 học sinh, khối 11 có 6 học sinh và khối 10 có 3 học sinh. Trường cần chọn ra một nhóm gồm 8 học sinh là đoàn viên ưu tú để tham gia gây quỹ "Cây mùa xuân". Tính xác suất để chọn được 8 học sinh có đủ 3 khối?


Bài 5: (3 điểm)

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành, , là trung điểm .

 1. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: , ?

 2. Chứng minh: //.

 3. Tìm giao điểm của và xác định thiết diện của hình chóp với ?

 

---HẾT---

 1. ĐÁP ÁN

Câu

Nội dung

Điểm



1

(2đ)


0,5



0,25 + 0,25




0,25 + 0,25


0,25 + 0,25





2

(2đ)

 1. Sắp xếp 5 quyển truyện tiểu thuyết gần nhau có 5! cách

Sắp xếp 4 quyển sách khoa học gần nhau có 4! cách

Đồng thời 2 loại sách có thể đổi chỗ cho nhau là 2! Cách

Vậy có 5!.4!.2! = 5760 cách sắp xếp.

0,25 x 4

 1. Số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau là: với a, b, c, d, e là các số từ 0 đến 9. Vì là số chẵn nên:


0,25

TH1: Chọn , chọn a, b, c trong 9 số còn lại: số.

TH2: Chọn 🡪 d có 4 cách chọn

Chọn a có 8 cách chọn (a0 và ad). 

Chọn b, c trong 8 số còn lại: số

0,25



0,25

Vậy có: số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau

0,25


3

(1đ)

Số hạng tổng quát có dạng:


0,25 + 0,25

Số hạng chứa nên:  

Hệ số của số hạng chứa là:

0,25

0,25






4

(2đ)

 1. Lấy ngẫu nhiên 3 thẻ trong 9 thẻ:

0,25

Gọi A là biến cố: "các số trên thẻ lấy ra là số lẻ". Vì trong hộp có 5 thẻ đánh số lẻ nên:

0,5

0,25

 1. Chọn ra một nhóm gồm 8 học sinh trong 18 đoàn viên ưu tú:


0,25

Gọi A là biến cố: "Chọn được 8 học sinh có đủ 3 khối".

là biến cố: "Chọn được 8 học sinh không có đủ 3 khối".

TH1: 8 HS khối 10 và khối 11:

TH2: 8 HS khối 10 và khối 12: (có trường hợp 8 bạn đều là HS khối 12)

TH3: 8 HS khối 11 và khối 12: (có trường hợp 8 bạn đều là HS khối 12)






0,5


0,25


5

(3đ)







 • Giao tuyến của mặt phẳng :

  (1)

  (2)

Từ (1) và (2)

0,25 x 3

 • Giao tuyến của mặt phẳng :

🡪 d đi qua S



0,5



0,25

 • Chứng minh: //.

là đường trung bình của  🡪 

Mà  nên //


0,25

0,25

 • Giao điểm của


0,25

0,25

 • Thiết diện của hình chóp với

🡪  Thiết diện của hình chóp với



0,25


0,25





No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu