ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn thi: Toán 10 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆTSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

_________

Đề thi chính thức

Đề thi có 1 trang

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019- 2020

Môn thi: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 21/ 12  /2019
Câu 1 (0.5 điểm): Viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

a.  A: " là một số vô tỉ."                       

 b. B: "".

Câu 2 (0.5 điểm): Cho tập hợp , B={0;1;2;4;5;6}. Xác định .

Câu 3 (1 điểm): Cho . Tìm.

Câu 4 (1 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau:  a.             b.   

Câu 5 (0.5 điểm): Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau:  

Câu 6 (1 điểm): Viết phương trình dạng y=ax+b của đường thẳng đi qua hai điểm A(2;1) và 

B(-1;-1).

Câu 7 (1 điểm): Cho parabol (P): .

a. Khảo sát và vẽ (P).

b. Tìm m để đường thẳng d: y=2m+5 cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu 8 (1.5 điểm): Giải các phương trình sau:

a.                                                       

b.  

c.                                              

Câu 9 (2.5 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1;-3), B(2;5), C(0;7).

a. Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành tam giác. Tính

b. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng BC, tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

c. Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành.

d. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

Câu 10 (0.5 điểm): Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng với điểm M tuỳ ý ta có


-----------HẾT-------------

  • Thí sinh không được sử dụng tài liệu

  • Giám thị không giải thích gì thêm


Họ và tên học sinh: ................................................ Số báo danh: ..................... ...................

Chữ ký của giám thị 1: .......................................... Chữ ký của giám thị 2 ..........................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

_________

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN

KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 10

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 3 trang)


Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1:

0.5 điểm

a.    " không phải là số vô tỉ"

b. " "

0.25 điểm

0.25 điểm

Câu 2:

0.5 điểm

 

0.25 điểm

0.25 điểm

Câu 3:

1 điểm 

 

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm 

Câu 4:

1 điểm

a.  

 

b.  

      D=[-5;5]

0.25 điểm


0.25 điểm0.25 điểm

0.25 điểm

Câu 5

0.5 điểm

 

Hàm số y=f(x) là hàm lẻ

0.25 điểm

0.25 điểm

Câu 6

1 điểm

 

 


0.5 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

Câu 7

  1. I(1;-4)

Lập bảng biến thiên

x

                      1                           

y

                            -4   


Điểm đặc biệt  

x

-1

0

1

2

3

y

0

-3

-4

-3

0Vẽ parabol 

  1.  

0.25 điểm0.25 điểm0.25 điểm 

0.25 điểm

Câu 8

(1.5 điểm)


   1.  0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm0.25 điểm

0.25 điểm


0.25 điểm


Câu 9

a.  

Ta có nên ba điểm A,B,C lập thành một tam giác

 


b. I(1;6)

G(1;3)

  1. Để ABCD là hình bình hành thì 

 

  1. Để H là trực tâm của tam giác ABC thì

0.25 điểm


0.25 điểm

0.5 điểm


0.25 điểm

0.25 điểm


0.25 điểm


0.25 điểm
0.25 điểm0.25 điểm

Câu 10

0.5 điểm

 0.25 điểm


0.25 điểm
--- HẾT ---No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu