KIỂM TRA HK1 MÔN TOÁN - LỚP 11 TRƯỜNG TH – THCS –THPT MÙA XUÂNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS –THPT MÙA XUÂN

KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN - LỚP 11 (dành cho HS 11.2 và 11.3)

Hình thức: Tự luận

Thời gian làm bài:  90  phút 


Họ và tên học sinh:............................................................... 


Câu 1: (3đ) Giải các phương trình sau:

a) b) c)


Câu 2:  (3đ)

a) Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số.


b) Từ một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra cùng màu.


Câu 3: (2đ)  Tìm hệ số của trong khai triển Niutơn của .


Câu 4: (2đ) Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AD.

1) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện.

2) Thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mp(MNP) là hình gì ?HẾT
TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

      (ký tên, ghi rõ họ tên)   (ký tên, ghi rõ họ tên)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu