KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN:...TOÁN...... KHỐI 11KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

MÔN:...TOÁN...... KHỐI 11

Thời gian làm bài:....90 phút

Đề thi gồm .01 trang,  .06 bài.   BÀI 1: ( 3 điểm) Giải các phương trình sau:

a)

b)

c) .


 BÀI 2:  (1 điểm)Từ các chữ số có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ    

                  số đôi một khác nhau và chia hết cho 2.

 BÀI 3:  (1 điểm)

     Tìm hệ số của trong khai triển   

BÀI 4:   (1 điểm) 

Trong một lớp học gồm có 12 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ.

BÀI 5: (1 điểm) 

 Một tòa nhà hình tháp có 25 tầng và có tổng cộng 1325 phòng ,càng lên cao số phòng càng giảm .Biết rằng hai tầng liên tiếp hơn kém nhau 4 phòng. Quy ước tầng trệt là tầng 1, tiếp theo lên là tầng 2 , tầng 3 , …Hỏi tầng số 9 có bao nhiêu phòng.

BÀI 6:  (3 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang, đáy lớn AB  và  AB = 2.CD, O là giao điểm của AC  và  BD , G là trọng tâm tam giác  SBC .

a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAC) và   (SBD) ; (SAB)  và (SDC).

b) Tìm giao điểm của  (GAB)  và SD .

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BG  và BO . Chứng minh IJ song song mặt phẳng  (SCD).


………………HẾT…………..

ĐÁP ÁN

   BÀI 1: ( 3 điểm) Giải pt:

c) .

        

BÀI 2;

Gọi số cần tìm là

+ Chọn có 3 cách

+ Chọn cách

Vậy có cách thỏa ycbt

BÀI 3:

 

SHTQ  

Cho k=5 , i=6 .HS chứa là:

 

BÀI 4:

Không gian mẫu có:

Gọi biến cố A: ''trong 4 học sinh lên bảng có cả nam và nữ''

Vậy

BÀI 5:

Gọi là số phòng ở tầng 1, là số phòng ở tầng 2, là số phòng ở tầng 3,…

lập thành 1 CSC có công sai d=-4.

 

 

 

BÀI 6:

Gt (SAB) và (SDC)

( u qua S và song song AB, CD) 

  1. / Dựng giao tuyến

Trong mp gọi

Trong mp gọi

Suy ra:…..

  1. Trong tam giác có:

  do ( )

Suy ra…..

……..Suy ra IJ//(SDC)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu