Bài tập điện phânBÀI TẬP ĐIỆN HÓA-ĐIỆN PHÂN

 

Câu 1:

    1. Cho một ít vụn Cu vào dung dịch gồm CuSO4 0,5M ; FeSO4 1,0 M ; Fe2(SO4)3 0,25M .

Có cân bằng sau xảy ra:  Cu(r) + 2Fe3+  Cu2+ +  2Fe2+

-Hãy cho biết chiều của phản ứng ở 250C ? Tìm hằng số cân bằng của phản ứng?

-Tính tỉ lệ  có gía trị tối thiểu để phản ứng đổi chiều?  

Cho biết ở 250C có

           2.    Ion MnO4- có thể oxi hoá ion nào trong các ion Cl-,Br-‑,I- ở các giá trị pH lần luợt bằng 1, 4, 6 . Trên cở sở đó hãy dùng dung dịch KMnO4 và dung môi chiết là CCl4   nhận biết các ion I- và Br- có trong hỗn hợp NaCl, NaBr, NaI.

                   Cho         

Câu 2:

 

1)     Tính pH của dung dịch NaCN 0,01M. Biết .

2)     Tính hằng số cân bằng của phản ứng khử  bằng .

Cho , ,

 có .

Câu 3:

Ở pH=7, nồng độ NO3 là 10–2M. Viết phương trình phản ứng giữa Cd và   NO3 . Hỏi  NO3 có bị khử hoàn toàn ở 25oC không? Tính nồng độ ion  NO3 khi cân bằng. Cho biết không tạo thành kết tủa Cd(OH)2.

Cho:

Eo                    = 0,94V                      ;           Eo                    = 0,98V         

 

Eo                    =  – 0,40V                  ;           Ka (HNO2)     =  5 x 10–4

 

Câu 4:

Cho phản ứng:

                       

 phản ứng xảy ra theo chiều nào nếu người ta trộn một dung dịch chứa ;  với bột  lấy dư? Tính hằng số cân bằng của phản ứng trên ở .

Cho ; ;

Câu 5:

   Ở CM = 1M và ở 25OC, thế điện cực chuẩn EO của một số cặp oxi hóa – khử cho như sau :

2IO4-/ I2 (r) = 1,31V ; 2IO3-/ I2 (r) = 1,19V ;   2HIO/ I2 (r) = 1,45V; I2 (r)/ 2I- = 0,54V

a/. Viết phương trình bán phản ứng oxi hóa – khử của các cặp đã cho.

b/. Tính EO của các cặp IO4-/ IO3- và IO3-/ HIO.

Câu 6:

            a) Từ 2 dd KCl và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ hãy nêu phương pháp đơn giản nhất để điều chế được dd chỉ có chất tan là KNO3.

b) Nêu bản chất của số Faraday trong điện phân? Tính thời gian điện phân dd NiSO4 bằng dòng điện 2A để phủ kín cả 2 mặt một lá kim loại mỏng có kích thước 10x10cm bằng một lớp Ni có bề dày 0,05mm. Biết DNi là 8,9g/cm3 và hiệu suất điện phân là 90%, biết khối lượng nguyên tử của Ni là 58,7ĐVC.

Câu 7:

Cho một miếng đồng kim loại vào hỗn hợp dung dịch gồm CuSO4 0,5M , FeSO4 0,025M , Fe2(SO4)3 0,125M .

Ở 25oC có cân bằng hóa học sau :

                       Cu(r) + 2Fe3+ D Cu2+ + 2Fe2+

           a/ Cho biết chiều của phản ứng

           b/ Tính hằng số cân bằng của phản ứng

                                    [ Fe3+]

           c/ Tính tỉ lệ                    có giá trị tối thiểu để phản ứng đổi chiều 

                                     [ Fe2+

 

            Cho biết 25oC có Eo Cu2+ / Cu = 0,34V ; Eo Fe3+ / Fe2+ = 0,77V

Câu 8:

a. Cho hằng số cân bằng K, Hãy đánh giá sự hòa tan của Zn trong dung dịch AgNO3. Cho biết Eo(Zn2+/Zn) = -0,76V. và Eo(Ag+/Ag) = 0,799V. Giả thiết rằng quá trình diễn ra ở điều kiện tiêu chuẩn và không xét các quá trình phụ.

b. Cho biết Eo(Cr3+/Cr2+) = -0,41V; Eo(= 1,33V; Eo(H2O2/H2O) = 1,78V. Hãy đánh giá khả năng oxi hóa Cr2+ bằng H2O2

Câu 9:

.1.Trộn hai thể tích bằng nhau của hai dd SnCl2 0,100M và FeCl3 0,100M. Xác định nồng độ các ion thiếc và sắt khi cân bằng ở 25oC. Tính thế của các cặp oxy hóa - khử khi cân bằng.

2.      Nhúng một sợi Ag vào dung dịch Fe2(SO4)3 2,5.10-2M. Xác định nồng độ của Fe3+; Fe2+ và Ag+ khi cân bằng ở 25oC. Tính thế của các cặp oxy hóa - khử khi cân bằng.

Cho biết Eo(Sn4+/Sn2+) = 0,15V; Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,77V; Eo(Ag+/Ag) = 0,80V

Câu 10 :

1/ Muối sắt (III) thủy phân theo phản ứng :

            Fe3+ +H2O D Fe(OH)2+ + H+                                   K= 4. 10-3

            a/ Tính pH của dd FeCl3 0,05M

            b/ Tính pH mà dd phải có để 95% muối sắt (III) không bị thủy phân

2/ FeS và CuS chất nào có khả năng tan được trong HCl ?

Vì sao ?                                     

               Biết TFeS= 5.10-8 ; TCuS = 3,2.10-38    ;H2S có K1 =10-9 ; K2 = 10-13

 

 

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu