KTL_giữa kìĐề 01

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X: tỷ USD) và mức thuế (Y: tỷ USD)  của một Doanh nghiệp.

 

X

14,95

17,83

7,42

99,26

14,14

67,09

291,69

148,63

168,78

148,23

75,26

181,32

Y

1,84

2,53

0,95

14,55

1,88

10,85

43,14

22,33

23,31

19,74

10,07

26,72

 

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy nhận được.

2.            Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

3.            Tính hệ số co giãn của Y theo X tại điểm  và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được.

4.            Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.            Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức thuế không ?

6.            Với mức tổng thu nhập , hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của mức thuế với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y) theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

(Cho biết )
ĐỀ 02

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X : tỷ USD) và mức thuế (Y : tỷ USD) của một Doanh nghiệp.

X

14,95

17,83

7,42

99,26

14,14

67,09

291,69

148,63

168,78

148,23

75,26

181,32

Y

1,84

2,53

0,95

14,55

1,88

10,85

43,14

22,33

23,31

19,74

10,07

26,72

 

Biết rằng Y và X có quan hệ tuyến tính với nhau

1)           Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy nhận được.

2)           Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

3)           Tính hệ số co giãn của Y theo X tại điểm  và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được.

4)           Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5)           Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức thuế không ?

6)           Với mức tổng thu nhập , hãy dự báo giá trị trung bình của mức thuế với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

 

Câu 2.  Khảo sát  sự liên hệ giữa sản lượng ( Y : đơn vị tấn/ha) theo phân bón hóa học (: đơn vị tấn/ha) và thuốc trừ sâu ( : đơn vị lít/ha) bằng cách dựa vào kết quả của mô hình hồi qui bội được cho trong bảng sau:

   

1)     Ước lượng mô hình hồi qui tuyến tính của sản lượng theo phân hóa học và thuốc trừ sâu và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi qui.

2)           Phân hóa học có ảnh hưởng đến sản lượng hay không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

3)     Mô hình trên có phù hợp hay không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

(Cho biết )
ĐỀ 03

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X: tỷ USD) và mức thuế (Y: tỷ USD).

 

XX

148.23

75.26

181.32

131.88

69.84

67.25

34.82

66.76

7.23

8.07

20.43

33.45

Y

19.74

10.07

26.72

17.82

9.14

9.15

4.5

9.04

0.96

1.13

2.69

4.57

 

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.     Hãy ước lượng mô hình hồi quy của mức thuế phụ thuộc vào tổng thu nhập và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của mức thuế khi tổng thu nhập là 152 tỷ USD, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, mức thuế thay đổi có ảnh hưởng đến tổng thu nhập? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo Mối quan hệ giữa tỷ lệ nghèo (), số thành viên trong gia đình (), thu nhập bình quân của gia đình (), trình độ học vấn của chủ hộ () được cho trong các bảng kết quả sau :

 

Dependent Variable: Y

Included observations: 58

Variable

Coefficient

Std Error

t-Statistic

Prob

C

3.052833

2.972059

1.027178

0.3089

X2

8.484179

1.119004

7.581906

0.0000

X3

-0.630443

0.058575

-10.76298

0.0000

X4

0.335222

0.065866

5.089421

0.0000

R-squared

0.815219

F-statistic

537.8282

 

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

 


ĐỀ 04

Câu 1. Bảng sau cho biết về lãi suất ngân hàng (Y-đơn vị %) và tỷ lệ lạm phát (X-đơn vị %) trong năm 1988 ở 9 nước:

X

7.2

4.0

3.1

1.6

4.8

51.0

2.0

6.6

4.4

Y

11.9

9.4

7.5

4.0

11.3

66.3

2.2

10.3

7.6

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình của lãi suất ngân hàng khi tỷ lệ lạm phát là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, tỷ lệ lạm phát thay đổi có ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng ? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

4.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

5.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

6.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )
ĐỀ 6

 

Câu 1. Cho một mẫu gồm các giá trị quan sát về 2 đại lượng X, Y như sau:

 

Xi

19

23

21

24

25

22

26

23

25

28

Yi

10

15

20

20

30

30

35

25

20

25

 

Trong đó: X là thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm)

                 Y là tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%)

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục phụ thuộc vào thu nhập của hộ gia đình và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục khi thu nhập của hộ gia đình  là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, thu nhập của hộ gia đình thay đổi có ảnh hưởng đến tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

 

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

4.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

5.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

6.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

 

(Cho biết )


 

 

Câu 1. Khảo sát doanh số bán của một loại hàng Y (triệu đồng/tháng) và chi phí quảng cáo X ( triệu đồng/tháng) ở một khu vực, người ta thu được bảng số liệu sau:

 

Y

52

53

55

56

56

58

60

64

68

70

X

3

3

4

5

5

6

7

7

6

8

      Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể , với độ tin cậy 95%.

4.     Dự báo giá trị trung bình của doanh số bán khi chi phí quảng cáo là 9 triệu đồng/tháng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết chi phí quảng cáo ảnh hưởng đến doanh số bán hay không?

 

Câu 2. Khảo sát  sự liên hệ giữa sản lượng ( Y : đơn vị tấn/ha) theo phân bón hóa học (: đơn vị tấn/ha) và thuốc trừ sâu ( : đơn vị lít/ha) bằng cách dựa vào kết quả của mô hình hồi qui bội được cho trong bảng sau:

 

Dependent Variable: SẢN LƯỢNG

Included observations: 10

Variable

Coefficient

Std Error

t-Statistic

Prob

C

32.30041

1.444532

22.36047

0.0000

Phân hóa học

0.575788

0.221453

2.600049

0.0354

Thuốc trừ sâu

1.202950

0.236743

5.081247

0.0014

R-squared

0.993534

F-statistic

537.8282

Adjusted R- squared

0.991687

Prob(F-statistic)

0.0000

   

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X: tỷ USD) và mức thuế (Y: tỷ USD).

 

X

148.23

75.26

181.32

131.88

69.84

67.25

34.82

66.76

7.23

8.07

20.43

33.45

Y

19.74

10.07

26.72

17.82

9.14

9.15

4.5

9.04

0.96

1.13

2.69

4.57

 

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

6.     Hãy ước lượng mô hình hồi quy của mức thuế phụ thuộc vào tổng thu nhập và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

7.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

8.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

9.     Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của mức thuế khi tổng thu nhập là 152 tỷ USD, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

10. Theo bạn, mức thuế thay đổi có ảnh hưởng đến tổng thu nhập? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo Mối quan hệ giữa tỷ lệ nghèo (), số thành viên trong gia đình (), thu nhập bình quân của gia đình (), trình độ học vấn của chủ hộ () được cho trong các bảng kết quả sau :

 

Dependent Variable: Y

Included observations: 58

Variable

Coefficient

Std Error

t-Statistic

Prob

C

3.052833

2.972059

1.027178

0.3089

X2

8.484179

1.119004

7.581906

0.0000

X3

-0.630443

0.058575

-10.76298

0.0000

X4

0.335222

0.065866

5.089421

0.0000

R-squared

0.815219

F-statistic

537.8282

 

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

 

(Cho biết )

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu