KINH TẾ LƯỢNG_Tây NinhTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC       PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                                       Lớp: DKE 31014                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X: tỷ USD) và mức thuế (Y: tỷ USD) của một Doanh nghiệp.

 

X

14,95

17,83

7,42

99,26

14,14

67,09

291,69

148,63

168,78

148,23

75,26

181,32

Y

1,84

2,53

0,95

14,55

1,88

10,85

43,14

22,33

23,31

19,74

10,07

26,72

 

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy nhận được.

2.            Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

3.            Tính hệ số co giãn của Y theo X tại điểm  và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được.

4.            Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.            Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức thuế không ?

6.            Với mức tổng thu nhập , hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của mức thuế với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y) theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

(Cho biết )
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC       PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                                       Lớp: DKE 31014                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Cho một mẫu gồm các giá trị quan sát về 2 đại lượng X, Y như sau:

 

Xi

19

23

21

24

25

22

26

23

25

28

Yi

10

15

20

20

30

30

35

25

20

25

 

Trong đó: X là thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm)

                 Y là tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%)

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục phụ thuộc vào thu nhập của hộ gia đình và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục khi thu nhập của hộ gia đình  là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, thu nhập của hộ gia đình thay đổi có ảnh hưởng đến tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập  

và tài sản có khả năng chuyển đổi cao  được cho trong các bảng kết quả sau:

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )


ĐÁP ÁN

Câu 1

Ta có:

             .

 

 

 

 

 

 

 

1.     ;

2.     ;

3.     Ta có hệ số co giãn: ;

4.     Ta có:

    Do đó ;

5.     Ta có Prob(F-statistic)=0.00000 < 0,05, bác bỏ giả thiết,;

6.     Ta có

    ; ;

Do đó ;

Vậy .

Câu 2.

1.     ;

2.     Đặt giả thiết , đối thuyết

    Ta có , bác bỏ giả thiết

Vậy mô hình trên phù hợp.

 


ĐÁP ÁN

Câu 1.

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 08/12/11   Time: 13:49

 

 

Sample: 1 10

 

 

 

Included observations: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

-16.85430

19.83752

-0.849618

0.4202

X

1.688742

0.836052

2.019901

0.0781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.337748

    Mean dependent var

23.00000

Adjusted R-squared

0.254967

    S.D. dependent var

7.527727

S.E. of regression

6.497580

    Akaike info criterion

6.757593

Sum squared resid

337.7483

    Schwarz criterion

6.818110

Log likelihood

-31.78797

    F-statistic

4.080000

Durbin-Watson stat

0.862420

    Prob(F-statistic)

0.078071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2.

1.     ;

2.     Mô hình trên phù hợp.


ĐÁP ÁN

Câu 1.

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 08/12/11   Time: 13:53

 

 

Sample: 1 10

 

 

 

Included observations: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

42.38636

3.714962

11.40964

0.0000

X

3.113636

0.658781

4.726363

0.0015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.736309

    Mean dependent var

59.20000

Adjusted R-squared

0.703347

    S.D. dependent var

6.214678

S.E. of regression

3.384876

    Akaike info criterion

5.453368

Sum squared resid

91.65909

    Schwarz criterion

5.513885

Log likelihood

-25.26684

    F-statistic

22.33851

Durbin-Watson stat

1.021848

    Prob(F-statistic)

0.001490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2.

1.     ;

2.     Mô hình trên phù hợp.


ĐÁP ÁN

Câu 1.

 

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 08/12/11   Time: 13:58

 

 

Sample: 1 12

 

 

 

Included observations: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

-0.343578

0.279449

-1.229482

0.2470

X

0.141678

0.003147

45.02160

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.995091

    Mean dependent var

9.627500

Adjusted R-squared

0.994600

    S.D. dependent var

8.033291

S.E. of regression

0.590337

    Akaike info criterion

1.934767

Sum squared resid

3.484982

    Schwarz criterion

2.015584

Log likelihood

-9.608599

    F-statistic

2026.944

Durbin-Watson stat

2.008190

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 2.

1.     ;

2.     Mô hình trên phù hợp.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu