: KINH TẾ LƯỢNG_DKETRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC       PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                             Lớp: DKE 31101                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Bảng sau cho biết về lãi suất ngân hàng (Y-đơn vị %) và tỷ lệ lạm phát (X-đơn vị %) trong năm 1988 ở 9 nước:

 

X

7.2

4.0

3.1

1.6

4.8

51.0

2.0

6.6

4.4

Y

11.9

9.4

7.5

4.0

11.3

66.3

2.2

10.3

7.6

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình của lãi suất ngân hàng khi tỷ lệ lạm phát là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, tỷ lệ lạm phát thay đổi có ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng ? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC      
PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                             Lớp: DKE 31101                                    

                                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Cho một mẫu gồm các giá trị quan sát về 2 đại lượng X, Y như sau:

 

Xi

19

23

21

24

25

22

26

23

25

28

Yi

10

15

20

20

30

30

35

25

20

25

 

Trong đó: X là thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm)

                 Y là tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%)

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục phụ thuộc vào thu nhập của hộ gia đình và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục khi thu nhập của hộ gia đình  là 5triệu, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, thu nhập của hộ gia đình thay đổi có ảnh hưởng đến tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

 

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

 

(Cho biết )


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC       PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                             Lớp: DKE 31102                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Khảo sát doanh số bán của một loại hàng Y (triệu đồng/tháng) và chi phí quảng cáo X ( triệu đồng/tháng) ở một khu vực, người ta thu được bảng số liệu sau:

 

Y

52

53

55

56

56

58

60

64

68

70

X

3

3

4

5

5

6

7

7

6

8

      Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể , với độ tin cậy 95%.

4.     Dự báo giá trị trung bình của doanh số bán khi chi phí quảng cáo là 9 triệu đồng/tháng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết chi phí quảng cáo ảnh hưởng đến doanh số bán hay không?

 

Câu 2. Khảo sát  sự liên hệ giữa sản lượng ( Y : đơn vị tấn/ha) theo phân bón hóa học (: đơn vị tấn/ha) và thuốc trừ sâu ( : đơn vị lít/ha) bằng cách dựa vào kết quả của mô hình hồi qui bội được cho trong bảng sau:

 

Dependent Variable: SẢN LƯỢNG

Included observations: 10

Variable

Coefficient

Std Error

t-Statistic

Prob

C

32.30041

1.444532

22.36047

0.0000

Phân hóa học

0.575788

0.221453

2.600049

0.0354

Thuốc trừ sâu

1.202950

0.236743

5.081247

0.0014

R-squared

0.993534

F-statistic

537.8282

Adjusted R- squared

0.991687

Prob(F-statistic)

0.0000

   

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC      
PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                             Lớp: DKE 31102                                    

                                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X: tỷ USD) và mức thuế (Y: tỷ USD).

 

X

148.23

75.26

181.32

131.88

69.84

67.25

34.82

66.76

7.23

8.07

20.43

33.45

Y

19.74

10.07

26.72

17.82

9.14

9.15

4.5

9.04

0.96

1.13

2.69

4.57

 

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.     Hãy ước lượng mô hình hồi quy của mức thuế phụ thuộc vào tổng thu nhập và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

4.     Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của mức thuế khi tổng thu nhập là 152 tỷ USD, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Theo bạn, mức thuế thay đổi có ảnh hưởng đến tổng thu nhập? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo Mối quan hệ giữa tỷ lệ nghèo (), số thành viên trong gia đình (), thu nhập bình quân của gia đình (), trình độ học vấn của chủ hộ () được cho trong các bảng kết quả sau :

 

Dependent Variable: Y

Included observations: 58

Variable

Coefficient

Std Error

t-Statistic

Prob

C

3.052833

2.972059

1.027178

0.3089

X2

8.484179

1.119004

7.581906

0.0000

X3

-0.630443

0.058575

-10.76298

0.0000

X4

0.335222

0.065866

5.089421

0.0000

R-squared

0.815219

F-statistic

537.8282

 

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Mô hình trên có phù hợp không?

 

 

(Cho biết )


ĐÁP ÁN

Câu 1.

1.     ;

2.     ;

3.     Ta có:

    Do đó ;

4.     Ta có

    ; ;

Do đó ;

Vậy .

Câu 2.

1.     ;

2.     Đặt giả thiết , đối thuyết

    Ta có , bác bỏ giả thiết

Vậy mô hình trên phù hợp.

 


ĐÁP ÁN

Câu 1.

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 08/12/11   Time: 13:49

 

 

Sample: 1 10

 

 

 

Included observations: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

-16.85430

19.83752

-0.849618

0.4202

X

1.688742

0.836052

2.019901

0.0781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.337748

    Mean dependent var

23.00000

Adjusted R-squared

0.254967

    S.D. dependent var

7.527727

S.E. of regression

6.497580

    Akaike info criterion

6.757593

Sum squared resid

337.7483

    Schwarz criterion

6.818110

Log likelihood

-31.78797

    F-statistic

4.080000

Durbin-Watson stat

0.862420

    Prob(F-statistic)

0.078071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2.

1.     ;

2.     Mô hình trên phù hợp.


ĐÁP ÁN

Câu 1.

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 08/12/11   Time: 13:53

 

 

Sample: 1 10

 

 

 

Included observations: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

42.38636

3.714962

11.40964

0.0000

X

3.113636

0.658781

4.726363

0.0015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.736309

    Mean dependent var

59.20000

Adjusted R-squared

0.703347

    S.D. dependent var

6.214678

S.E. of regression

3.384876

    Akaike info criterion

5.453368

Sum squared resid

91.65909

    Schwarz criterion

5.513885

Log likelihood

-25.26684

    F-statistic

22.33851

Durbin-Watson stat

1.021848

    Prob(F-statistic)

0.001490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2.

1.     ;

2.     Mô hình trên phù hợp.


ĐÁP ÁN

Câu 1.

 

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 08/12/11   Time: 13:58

 

 

Sample: 1 12

 

 

 

Included observations: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

-0.343578

0.279449

-1.229482

0.2470

X

0.141678

0.003147

45.02160

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.995091

    Mean dependent var

9.627500

Adjusted R-squared

0.994600

    S.D. dependent var

8.033291

S.E. of regression

0.590337

    Akaike info criterion

1.934767

Sum squared resid

3.484982

    Schwarz criterion

2.015584

Log likelihood

-9.608599

    F-statistic

2026.944

Durbin-Watson stat

2.008190

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 2.

1.     ;

2.     Mô hình trên phù hợp.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu