KINH TẾ LƯỢNG_DKE 31105TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC       PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                                       Lớp: DKE 31105                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Bảng sau đây cho chuỗi thời gian về mức tiêu dùng (Y: đơn vị 100000 VNĐ) và thu nhập (X: đơn vị 100000 VNĐ). Tính theo đầu người và tính theo giá cố định năm 1980 trong thời kỳ 1971 – 1990 ở một khu vực:

 

Năm

Y

X

Năm

Y

X

1971

48,34

52,02

1981

52,17

63,36

1972

48,54

52,41

1982

60,84

67,42

1973

47,44

51,55

1983

60,73

67,86

1974

54,58

58,88

1984

76,04

83,39

1975

55,00

59,66

1985

76,42

84,26

1976

63,49

68,42

1986

69,34

77,41

1977

59,22

64,27

1987

61,75

70,08

1978

57,77

63,01

1988

68,78

77,44

1979

60,22

65,61

1989

67,07

75,79

1980

55,40

61,05

1990

72,94

81,89

 

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.     Hãy ước lượng mô hình hồi quy của mức tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

4.     Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của mức tiêu dùng khi thu nhập là 8 triệu đồng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức tiêu dùng không?

 

Câu 2. Người ta cho rằng tổng vốn đầu tư (Y: tỉ đồng) không chỉ phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng (: %) mà còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP (: %). Với số liệu gồm có 20 quan sát, người ta ước lượng được mô hình sau :

                    

1.     Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

2.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%.

3.     Với mức ý nghĩa 5%, mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )


ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1.

Ta có:

1.     Ta có

;

Vậy .

 

2.     Ta có

; ;

Do đó

3.      Với

Vậy .

4.     Ta có ;

;

Vậy .

5.     Đặt giả thiết     H:

đối thiết       :

ta có

Do đó bác bỏ giả thiết H.

Vậy X ảnh hưởng tới Y.

Câu 2.

1.     Lý thuyết ….

2.     Ta có ; ;

Vậy

3.     Ta có:

-        

-        

. Vậy mô hình trên phù hợp


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC       PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                    Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                                       Lớp: DKE 31105                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X : tỷ USD) và mức thuế (Y : tỷ USD) của một Doanh nghiệp.

X

14,95

17,83

7,42

99,26

14,14

67,09

291,69

148,63

168,78

148,23

75,26

181,32

Y

1,84

2,53

0,95

14,55

1,88

10,85

43,14

22,33

23,31

19,74

10,07

26,72

Biết rằng Y và X có quan hệ tuyến tính với nhau

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy nhận được.

2.            Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

3.            Tính hệ số co giãn của Y theo X tại điểm  và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được.

4.            Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.            Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức thuế không ?

6.            Với mức tổng thu nhập , hãy dự báo giá trị trung bình của mức thuế với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

 

Câu 2. Dưới đây là một phần của bảng kết quả khi sử dụng phần mềm Eview để phân tích số liệu về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập  và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () của 25 hộ gia đình:

Varible

Coefficient

Standard Error

C

33,8797

19,1151

X2

-26,0026

34,9589

X3

6,7093

8,7406

R-squared: 0,7417

 

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

(Cho biết )


ÐÁP ÁN ÐỀ 2.

Câu 1.

1.     Ta có (đvt: tỷ USD);

2.     ;

3.     ;

4.     ;

5.     Dùng kiểm định t.

Ta có: , suy ra thu nhập có ảnh hưởng tới mức thuế;

6.     Ta có .

Câu 2.

1.     Ta có ;

2.     Ta có ;

3.     Ta sử dụng kiểm định F, ta có . Do đó bác bỏ giả thiết, vậy mô hình trên phù hợp.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu