GT1ÑEÀ THI HEÁT PHAÂN MOÂN GIAÛI TÍCH 1

LÔÙP CAO ÑAÚNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN KHOÙA 1083

Thôøi gian thi:90 phuùt

……………………

Caâu 1:  Tính caùc giôùi haïn haøm soá sau:

Caâu  2: Tính ñaïo haøm caùc haøm soá sau:

        

Caâu 3:  Cho

   Tìm a,b sao cho haøm soá lieân tuïc vaø khaû vi treân R

Caâu 4:  Chöùng minh raèng phöông trình   coù 3 nghieäm phaân bieät maø khoâng caàn phaûi giaûi

Caâu 5 : Vieát coâng thöùc khai trieån Maclaurin cho haøm soá   ñeán soá haïng x4

Caâu 6: Tính gaàn ñuùng giaù trò tan 470

           

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu