KTL_giữa kì_Bình DươngĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ (90phút)

 

Câu 1. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X: tỷ USD) và mức thuế (Y: tỷ USD) của một Doanh nghiệp.

 

X

14,95

17,83

7,42

99,26

14,14

67,09

291,69

148,63

168,78

148,23

75,26

181,32

Y

1,84

2,53

0,95

14,55

1,88

10,85

43,14

22,33

23,31

19,74

10,07

26,72

 

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy nhận được.

2.            Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

3.            Tính hệ số co giãn của Y theo X tại điểm  và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được.

4.            Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.            Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức thuế không ?

6.            Với mức tổng thu nhập , hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của mức thuế với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y) theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu