GT2_MTTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN                          ÑEÀ THI HEÁT PHAÂN MOÂN GIAÛI TÍCH 2

KHOA SÖ PHAÏM KHTN                                    LÔÙP CAO ÑAÚNG MOÂI TRÖÔØNG 08

                                                                                            Thôøi gian thi 90 phuùt

                                                                                                        …………..

                                              Baøi 1:Tính caùc tích phaân baát ñònh sau:

                                                       

                                              Baøi 2 : Tính caùc tích phaân xaùc ñònh sau:

                                                        

                                              Baøi 3 : Tính caùc tích phaân suy roäng sau:

                                                          

                                              Baøi 4:  Tìm mieàn hoäi tuï cuûa caùc chuoãi haøm sau:

                                                           

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu