KTL_ThànhCâu 1. Bảng sau cho biết về lãi suất ngân hàng (Y-đơn vị %) và tỷ lệ lạm phát (X-đơn vị %) trong năm 1988 ở 9 nước:

 

X

7.2

4.0

3.1

1.6

4.8

51.0

2.0

6.6

4.4

Y

11.9

9.4

7.5

4.0

11.3

66.3

2.2

10.3

7.6

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tính hệ số co giãn của  theo tại điểm .

4.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

5.     Dự báo giá trị trung bình của lãi suất ngân hàng khi tỷ lệ lạm phát là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

6.     Theo bạn, tỷ lệ lạm phát thay đổi có ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng ? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

(Cho biết )

Câu 1.

1.     ;

2.     ;

3.     Ta có:

    Do đó ;

4.     Ta có

    ; ;

Do đó ;

Vậy .

Câu 2.

1.     ;

2.     Đặt giả thiết , đối thuyết

    Ta có , bác bỏ giả thiết

Vậy mô hình trên phù hợp.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu