XSTK_BTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN

 

 

 

 

KYØ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN

HEÄ CAO ÑAÚNG  CHÍNH QUY

Hoïc kyø: I - Naêm hoïc: 2010-2011

Moân thi: XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂB

Thôøi gian laøm baøi: 90            phuùt


Yeâu caàu:

-         Caùc keát quaû gaàn ñuùng phaûi ñöôïc vieát vôùi ít nhaát boán chöõ soá ôû thaäp phaân.

-         Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng baûng taøi lieäu, chæ ñöôïc söû duïng caùc baûng tra soá khoâng chöùa coâng thöùc.

Câu 1: (3 ñieåm)

Trong một  bệnh viện  có 30% đàn ông   và 70% đàn bà. Cứ 50 người đàn ông thì có 10 người bệnh tim và 40 người bệnh gan. Cứ 30 người đàn bà thì có 10 người bị tim và 20 người bị bệnh gan.

a) Gặp  ngẫu nhiên một người bệnh. Tìm xác suất để  người  đó  bị bệnh tim.

b) Giả sử gặp một  người  bị bệnh gan.  Tìm xác suất  để người đó là đàn bà.

Câu 2:  (2 ñieåm)

Trong một hộp có 8 bi trắng và 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 bi.

a)     Lập bảng phân phối xác suất số bi  trắng  X  lấy được.

b)     Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Câu 3: ( 5 ñieåm)

Quan sát tuổi thọ X (giờ) của một số bóng đèn do xí nghiệp A sản xuất, ta ghi nhận

X

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

N

   10

   14

  16

  17

  18

   16

  16

với N chỉ số trường hợp theo từng giá trị của X.

a)     Tính trung bình mẫu  và độ lệch chuẩn  mẫu .

b)     Ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở độ tin cậy 0.95.

c)     Nếu muốn sai số ước lượng không quá  giờ với độ tin cậy 0.99 thì phải quan sát mẫu gồm ít nhất mấy bóng đèn ?

d)     Moät baùo caùo cho bieát tuoåi thoï trung bình cuûa boùng ñeøn laø 1650 giôø. Vôùi möùc yù nghóa 1% coù theå keát luaän gì veà baùo caùo ñoù.

HEÁT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu