GT2TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN                         ÑEÀ THI HEÁT PHAÂN MOÂN GIAÛI TÍCH 2

KHOA SÖ PHAÏM KHTN                                              LÔÙP ÑHCNTT KHOÙA 08

                                                                                               Thôøi gian laøm baøi 90 phuùt

                                                                                              …………………..

                                                Baøi 1: Tính caùc tích phaân baát ñònh sau:

                                                  

                                               Baøi 2:  Tính caùc tích phaân xaùc ñònh sau:

                                                           

                                              Baøi 3:   Xeùt söï hoäi tuï caùc tích phaân sau:

                                                       

                                              Baøi 4 :  Tìm mieàn hoäi tuï cuûa caùc chuoãi haøm sau

                                                                                

                                                                                                                  

 

 

                                                                     

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu