Bài Tập Sắt Hay1.   Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau.
–Phần thứ nhất đem cô cạn thu được 67,48 gam muối khan.
–Phần thứ hai làm mất màu vừa hết 46 ml dung dịch KMnO4 0,5M. m có giá trị là :
2.    Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và 9,75 gam FeCl3. Giá trị của m là
A. 9,12. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50.
Giải:
1.     Mn+7                  +5e à        Mn+2.
0,023………….0,115……0,023
ở đây ta sẽ biến phần thứ nhất thành Fe2”(SO3)3.
Bằng cách cho nó thêm SO42-, số mol cần thêm vào là:
SO42-=2e=>nSO4=0,0575 mol.
=>mSO4=0,0575.96=5,52 g
=>khối lượng Fe2”(SO3)3.là:
mFe2(SO4)3=5,52+67,48=73 g.
=>số mol Fe2”(SO3)3.là: nFe2(SO4)3=0,1825 mol.
=>số mol Fe=0,1825.2=0,365 mol.
=>mFe=20,44 g.
=> trong phần thứ nhất khối lượng SO42- là:
. mSO4=67,48-20,44=47,04
=>số mol SO42- trong phần thứ nhất là:
nSO4=0,49, ở đây ta lưu ý: nSO4=nO
=>khối lượng mO=7,84 g.
=>m=mFe+mO=2.(20,44+7,84)=56,56 g. (“do chia đôi nên ta phải nhân thêm 2”)
2.     FeO, Fe2O3, Fe3O4=FeO,Fe2O3 (do Fe3O4= FeO+Fe2O3)
Ta quy đổi như vậy tính sẽ dể hơn:
FeOàFeCl2.
0,06….0,06
=>mFeO=0,06.72=4,32 g
Fe2O3 à2FeCl3.
0,03….…0,06
=>mFe2O3=0,03.160=4,8 g.

=>m= mFeO+ mFe2O3=9,12 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu