XSTK_ATRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN

 

 

 

 

KYØ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Hoïc kyø 01        Naêm hoïc: 2011-2012

Moân thi: XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ A

Thôøi gian laøm baøi: 90phuùt


 


Câu 1. Biết tỉ lệ hút thuốc lá của một vùng dân cư là 36%. Tỉ lệ người bị viêm họng trong số người hút thuốc lá là 62% và trong số người không hút thuốc lá là 25%. Khám ngẫu nhiên một người và thấy người đó viêm họng.

1.     Tìm xác suất để người đó không hút thuốc lá.

2.     Nều người đó không bị viêm họng thì xác suất để người đó hút thuốc lá là bao nhiêu.

 

Câu 2. Một máy sản xuất lần lượt từng sản phẩm. Xác suất cho ra một phế phẩm của nhà máy là 0,01.

1.     Cho máy sản suất 10 sản phẩm. Tính xác suất để có 2 phế phẩm.

2.     Máy cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để xác suất có ít nhất một chính phẩm trên 0,99.

 

Câu 3. Một cung thủ có xác suất bắn trúng bia là 0,7. Biết rằng anh ta được phép bắn tối đa 5 lần, tức là anh ta sẽ dừng bắn ngay khi có một mũi tên trúng bia hay đã hết 5 lần. Gọi X là số lần bắn.

1.     Tìm hàm mật độ của X.

2.     Tính trung bình và phương sai .

 

Câu 4. Điều tra điểm môn Triết học của một trường Đại học ta có số liệu thống kê sau:

Điểm (X)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số sinh viên(mi)

12

18

39

25

70

65

100

72

7

10

1.     Hãy ước lượng điểm trung bình môn Triết học của sinh viên trường Đại học trên ở độ tin cậy 98%.

2.     Biết sinh viên trường đó có điểm trung bình môn Toán cao cấp là 5.55. Hãy so sánh điểm trung bình môn Triết học với điểm trung bình môn Toán cao cấp với mức ý nghĩa .

3.     Có một kết luận cho rằng tỉ lệ sinh viên thi qua môn Triết học của trường Đại học này là 60%. Theo bạn, điều đó đúng không (kết luận ở )?

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu