HÓA HỌC – LỚP 11SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11

NĂM HỌC: 2011 – 2012

Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)

Ngày thi: 17/04/2012


 

Câu 1: (4 điểm) Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t0C, khi đạt đến trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành.

a)      Tính hằng số cân bằng Kc (ở t0C)

b)      Tính hiệu suất tạo thành NH3. Muốn hiệu suất đạt 90% cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N2?

c)      Nếu thêm vào bình 1 mol H2 và 2 mol NH3 thì cân bằng sẽ dịch chuyển về phía nào? Tại sao?

d)     Nếu thêm vào bình 1 mol heli, cân bằng sẽ chuyển về phía nào? Tại sao?

Câu 2: (3 điểm) Chỉ dùng thêm phenolphtalein. Hãy phân biệt các dung dịch đựng riêng biệt sau: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3. (Viết phản ứng xảy ra ở dạng ion)

Câu 3: (3 điểm) Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a)            CH3–CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4  CH3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

b)            CH3–CH=CH–CH3 + KMnO4 + H2SO4  CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O

c)            CH2OH–CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4  CHO-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

d)                 –CH2–CH3 + KMnO4 + H2SO4         –COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2

e)            CH3–C≡CH + KMnO4 + KOH  CH3COOK + MnO2 + K2CO3 + H2O

Câu 4: (3 điểm) Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hdrocacbon A, B thu được 8,96 lít (đktc) CO2 và 9 gam H2O. Xác định CTPT của A, B và thành phần hỗn hợp.

Câu 5: (4 điểm)  Hòa tan 48,8 gam hỗn hợp A gồm Cu và FexOy trong dd HNO3 dư thu được 6,72 lít NO (đktc) và dung dịch chứa 147,8 gam muối.

a)      Xác định Công thức phân tử của FexOy.

b)      Cho hỗn hợp A như trên tác dụng với 400 ml dd HCl 2M được dd B và chất rắn C. Tìm mC

Câu 6: (3 điểm) A, B là 2 rượu đồng đẳng với nhau, trong đó phân tử B hơn phân tử A là 2 nguyên tử cacbon. Đốt cháy A thu được x mol CO2 và y mol H2O, còn B cho x' mol CO2 và y' mol H2O. Biết > .

a)      Tìm công thức chung của 2 rượu A, B

b)      Biết tỉ khối hơi giữa 2 rượu là 1, 3. Xác định công thức phân tử của A, B.

 


Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; K=39; Fe=56; Cu=64; Cr=52; Mn=55.

Chú ý: Thí sinh dự thi không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcoa

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu