Hóa Học Của Joong JaeBài 1 
cho dung dich Ba(NO3)2 vào ống nghiệm chứa bột Cu và dung dich H2SO4 loãng những phản ứng naò có thế xảy ra. Viết phương trình của những phản ứng đó. Cho biết vai trò ion (NO3)- trong thí nghiệm

Giải; có 3 phản ứng có thể xảy ra:

Phản ứng trao đổi:

Ba(NO3)2+H2SO4àBaSO4+2HNO3

Phan ứng oxi hóa khử:

8HNO3+3Cuà3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

Nếu chỉ viết 1 phương trình thì:

Ba(NO3)2+3Cu+4H2SO4àBaSO4+3CuSO4+2NO+4H2O

Viết phản ứng cụ thể thì nhiều như vậy, thật chất nó chỉ có 2 phản ứng:

Ba2++SO42-à BaSO4.

Cu+8H++2NO3-à3Cu2++2NO+4H2O

Ion NO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.

2/ có 6 ống nghiệm chứa riêng rẽ những dung dịch sau: Pb(NO3)2,NH4Cl,NH4NO3,Na2SO4,KI,Ba(NO3)2
không dùng thêm hóa chất nào ,làm thế nào nhận biết ra các dung dịch trên,Biết PbI2 là chất có màu vàng

Gải: dung nóng các lọ trên, lọ nào có khí mùi khai thoát đổng thời tạo khói trắng là NH4Cl. Con lọ có khí mùi khai và không màu hóa nâu là: NH4NO3.

Lấy NH4Cl cho vào từng mẩu thử, xuất hiện kết tủa vàng là Pb(NO3)2.

Lấy Pb(NO3)2 cho vào các mẫu thử còn lại, PbI2 tạo kết tủa vàng tươi=>KI. PbSO4 kết tủa trắng=>Nà2SO4.

Ba(NO3)2 là chất còn lại.

Lưu ý ở đây Thầy chỉ làm cho em tham khảo, nhận biết chất thì có rất nhiều cách, em tự suy nghĩ một vài cách nữa nha.
3/
đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit(đktc) hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon.Khi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đừng Ca(OH)2 thu được 15 gam kết tủa và 1000 ml dung dịch muối có nồng độ 0,05M,dung dịch này có khối lượng lớn hơn khối lượng của nước vôi trong đã dùng là 3,2 gam.
Xác định CTPT của các chất trên, biết rằng số mol của hidrocacbon có phân tử nhỏ hơn bằng một nửa số mol của hidro có phân tử lớn.

Giải:

CxHy+O2àxCO2+y/2H2O

0,15……….0,25……0,04

5CO2+4Ca(OH)2à3CaCO3+Ca(HCO3)2+3H2O.

0,25………………..…0,15….…0,05

Số mol CaCO3: n=15/100=0,15 mol.

Gọi a là số mol Ca(HCO3)2. Ta có:

a+0,15=nCa(OH)2 (bảo toàn nguyên tử Ca)

Khối lượng lúc sau tăng 3,2 gam nên:

mtăng=mvào-mra.

=>3,2=mCÒ2+mH2O-mCaCO3

=> mCÒ2+mH2O=3,2+ mCaCO3=3,2+15=18,2

=>Mhổn hợp khí=18,2/0,15=121,33333

Khối lượng CO2=0,25.11 g.

Khối lượng nước là: m=18,2-11=7,2

ð Số mol nước là:0,4 mol.

ð 0,15.x=0,25=>x=5/3=1,666.=>số mol C=5/3

ð 0,15.y/2=0,4=>y=16/3=5,33333=>số mol H=16/3

ð Số mol H>2 lần số mol C

ð 2 hidrocac bon điều no

ð Ta có: CnH2n+2 và CmH2m+2.

ð Có một chất CH4 do x=5/3=1,66666

Gọi k là số mol CH4, q là số mol CnH2n+2.

Ta có:k+q=0,15 mà k=q/2 (gt)

=>k+2k=0,15

=>3k=0,15=>k=0,05=>q=0,1

 

Giải hệ trên ta được n=2 vậy chất còn lại là: C2H6.

Đáp án: CH4 và C2H6.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu