Cân Bằng eHoà tan hoàn toàn 13.92g một oxit sắt bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 0.448 lít khí NO là duy nhất(đktc). Khối lượng muối sắt trong dung dịch X là: 
Giải:
FexOy+OàFe2O3. Lượng oxi cần thêm vào tính như sau:
N+5+3eàN+2.
…..0,06..0,02
=>O+2eàO2-.
=>nO=0,06/2=0,03 mol.
=>mO=0,03.16=0,48 g.
=>mFe2O3=13,92+0,48=14,4 g.
=>nFe2O3=14,4/160=0,09 mol.
=>nFe2(SO4)3=nFe2O3=0,09 mol.

=> nFe2(SO4)3=0,09.400=36 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu