Tìm tên OxitCho 1,08g một oxit KL M hóa trị n tác dụng với dd HNO3 dư thu đc 0,112 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất)..Tìm công thức phân tử oxit đó
Giải:
Ta sẻ đưa nó thành oxit cao nhất, giả sử hóa trị cao nhất của nó là m:
M2On            +              xOà         M2Om. (x thuộc n)
0,075/x…….     0,075……0,075/x
Lượng oxi cần thêm vào tính như sau:
N+5+3eà          N+2.
…..0,015……0,005
O     +              2eà         O2-.
0,075………….0,015…….0,075
=>mO=0,075.16=0,12 g.
=>m M2Om.=1,08+0,12=1,2 g.
Ta có:
M M2On=1,08.x/0,075=14,4
=>muốn nó là số tự nhiên thì n=5=>MM2On=72

=> nó là FeO
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu