Đề thi môn: Xác suất thống kê (Lần 1)Trường Đại học BC Marketing

                -----oOo-----

Đề 1

 

Đề thi môn: Xác suất thống kê (Lần 1)

( thời gian 60 phút )

 

Câu I (3 điểm).  Các hộp đựng phấn chia thành hai loại. Hộp loại I có 3 viên phấn trắng, 7 viên phấn xanh. Hộp loại II có 4 viên phấn trắng, 6 viên phấn đỏ. Trên bàn có 3 hộp loại I và 2 hộp loại II.

1.  Từ hộp loại I chọn ngẫu nhiên 3 viên phấn. Tính xác suất để trong 3 viên phấn này có:

a)  1 viên phấn trắng và 2 viên phấn xanh.

b)  3 viên phấn trắng.

2.  Một người chọn một hộp, rồi từ hộp này chọn ra một viên phấn.

a) Tính xác suất người này chọn được viên phấn trắng.

b) Giả sử người này chọn được viên phấn trắng, tính xác suất để hộp được chọn ra là hộp loại I.

Câu II (3 điểm).  Trọng lượng của các bao bột là một ĐLNN có phân phối chuẩn có giá trị trung bình a = 40g và độ lệch chuẩn s = 0,379g. Các bao bột đạt tiêu chuẩn là các bao bột có trọng lượng nằm trong khoảng từ 37,9g đến 42,1g.

1.      Tính tỷ lệ các bao bột đạt tiêu chuẩn.

2.      Tính xác suất để trong 100 bao bột được lấy ngẫu nhiên, có không dưới 40 bao bột đạt tiêu chuẩn.

3.      Bây giờ định nghĩa lại như sau: Bao bột đạt tiêu chuẩn là bao bột có trọng lượng nằm giữa (40 - e)g và (40 + e)g. Xác định dung sai e sao cho tỷ lệ các bao bột đạt tiêu chuẩn là 80%.

     

Câu III (4 điểm). Một công ty tiến hành khảo sát nhu cầu tiêu dùng về một loại sản phẩm do công ty sản xuất thì thu được bảng số liệu như sau:                    

Số lượng (kg/tháng)

0

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

Số hộ

150

33

52

127

73

35

30

            Giả sử toàn thành phố có 500.000 hộ.

1.      Hãy ước lượng số lượng sản phẩm của công ty được tiêu thụ tại thành phố trong một tháng, với độ tin cậy 96%.

2.      Hãy ước lượng số hộ trong thành phố có sử dụng sản phẩm này, với độ tin cậy 99%.

3.      Tài liệu cũ cho rằng khối lượng sản phẩm được tiêu thụ trong toàn thành phố là 1600tấn/1 tháng. Hỏi tài liệu này có còn phù hợp trong tình hình hiện tại hay không? Xét với mức ý nghĩa 4%.

 

 

 

 

 

 

 

Ghi Chú: Được sử dụng tài liệu.                                                      Người ra đề: TS. Trần Minh Thuyết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu