Toán C1ÑEÀ THI HEÁT PHAÂN MOÂN TOAÙN C1

Thôøi gian 90 phuùt

…………

                                Caâu 1: Tìm caùc giôùi haïn haøm soá

                                                                  

                                                    

 

                                 Caâu 2 : Tìm ñaïo haøm caùc haøm soá sau

                                                       

                                                                                                                 

                                                      b/       

  

                                Caâu 3: Tính caùc tích phaân sau:

                                    

                              Caâu 4:Tìm cöïc trò haøm soá sau      

                              Caâu 5:  Giaûi caùc phöông trình vi phaân sau

                                    

 

 

 

                                                    

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu