KINH TẾ LƯỢNG_Chơn ThànhTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC      

PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV        Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG                         

                                                                  Lớp: DQK 2098

                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Bảng sau đây cho chuỗi thời gian về mức tiêu dùng (Y : đơn vị 100000 VNĐ) và thu nhập (X : đơn vị 100000 VNĐ). Tính theo đầu người và tính theo giá cố định năm 1980 trong thời kỳ 1971 – 1990 ở một khu vực:

 

Năm

Y

X

Năm

Y

X

1971

48,34

52,02

1981

52,17

63,36

1972

48,54

52,41

1982

60,84

67,42

1973

47,44

51,55

1983

60,73

67,86

1974

54,58

58,88

1984

76,04

83,39

1975

55,00

59,66

1985

76,42

84,26

1976

63,49

68,42

1986

69,34

77,41

1977

59,22

64,27

1987

61,75

70,08

1978

57,77

63,01

1988

68,78

77,44

1979

60,22

65,61

1989

67,07

75,79

1980

55,40

61,05

1990

72,94

81,89

 

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.     Hãy ước lượng mô hình hồi quy của mức tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

4.     Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của mức tiêu dùng khi thu nhập là 8 triệu đồng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức tiêu dùng không?

 

Câu 2. Người ta cho rằng tổng vốn đầu tư (Y: tỉ đồng) không chỉ phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng (: %) mà còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP (: %). Với số liệu gồm có 20 quan sát, người ta ước lượng được mô hình sau :

                    

1.     Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

2.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%.

3.     Với mức ý nghĩa 5%, mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )


Câu 1.

Ta có:

1.     Ta có

;

Vậy .

 

2.     Ta có

; ;

Do đó

3.      Với

Vậy .

4.     Ta có ;

;

Vậy .

5.     Đặt giả thiết     H:

đối thiết       :

ta có

Do đó bác bỏ giả thiết H.

Vậy X ảnh hưởng tới Y.

Câu 2.

1.     Lý thuyết ….

2.     Ta có ; ;

Vậy

3.     Ta có:

-        

-        

. Vậy mô hình trên phù hợp

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN           ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV        Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG

                                                                  Lớp: DQK 2098                        

                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Cho một mẫu gồm các giá trị quan sát về 2 đại lượng X, Y như sau:

 

Xi

19

23

21

24

25

22

26

23

25

28

Yi

10

15

20

20

30

30

35

25

20

25

 

Trong đó: X là thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm)

                 Y là tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%)

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

1.     Lập mô hình hồi quy của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục phụ thuộc vào thu nhập của hộ gia đình và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tính hệ số co giãn của  theo tại điểm .

4.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

5.     Dự báo giá trị trung bình của tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục khi thu nhập của hộ gia đình  là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

6.     Theo bạn, thu nhập của hộ gia đình thay đổi có ảnh hưởng đến tỉ lệ thu nhập chi cho giáo dục? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

Câu 2. Khảo sát về mối liên hệ giữa mức tiêu dùng của hộ gia đình (Y)  theo thu nhập () và tài sản có khả năng chuyển đổi cao () được cho trong các bảng kết quả sau:

   Dựa vào các bảng kết quả trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau với mức ý nghĩa 5%.

1.     Ước lượng mô hình hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy.

2.     Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể.

3.     Mô hình trên có phù hợp không?

(Cho biết )


ĐÁP ÁN

Câu 1.

1.     ;

2.     ;

3.     Ta có:

    Do đó ;

4.     Ta có

    ; ;

Do đó ;

Vậy .

Câu 2.

1.     ;

2.     Đặt giả thiết , đối thuyết

    Ta có , bác bỏ giả thiết

Vậy mô hình trên phù hợp.

 
1 comment:

  1. câu 1 ý 3 sai rồi. Vì đơn vị ở đề bài là trăn ngàn đồng trong khi câu hỏi cho X là triệu đồng.

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu