VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐỂ ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁCHUYÊN ĐỀ 16: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐỂ ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ

 

(Vận dụng tính chất hoá học của các chất và các phản ứng hoá học điều chế các chất để viết)

 

Bài 1: Viết PTHH để thực hiện sơ đồ sau.

                                                        CaCO3

                                  +A                            

                                           +B

                          CO2                              +E

                                           +C                           ( Biết A,B,C,D,E là những chất

                                   +D                                                                   khác nhau )

                                                         Na2CO3

 

Bài tập áp dụng: HOÀN THÀNH CÁC PTHH THEO SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG.

1/ Xác định các chất A,B,C,D,E và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau

                        NaHCO3

       +A                                + B

 


CO2        + D             + E           CaCO3             

 


      +A                             + C

                      Na2CO3

 

2/  Xác định các chất A, B, C, D, E, F, M và hoàn thành các ph­ương trình hoá học theo sơ đồ sau:

                                       AC

                +HCl (d d )                                                                          + F,kk,t0

                                                                                    

 DM       + Fe,t0      + Cl2 ,t0                                       E D M.

 


                 + Cl2 ,t0                                       + NaOH( dd )

                                       B

 

3/ Xác định B, C, D, E, M, X, Z. Giải thích và hoàn thành các phư­­ơng trình hoá học thể hiện theo sơ đồ biến hoá sau:

                                   B

                 + HCl                   + X + Z

              

             M                                       D           t0           E          đpnc         M.  

                + Z

              + NaOH                + Y + Z

                                   C

 

4/ Viết các ph­­ương trình hoá học thể hiện theo sơ đồ biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện nếu có ).

                   FeCl2      ( 2 )      Fe(NO3)2           ( 3 )           Fe(OH)2

       (1 )                                                                                                                                             ( 4 )

    Fe       ( 9 )         ( 10 )                                                                                     ( 11 )                          Fe2O3

       ( 5 )

                 FeCl3          (  6 )         Fe(NO3)3     ( 7 )            Fe(OH)3           ( 8 )

 

 

5/ Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau:

                                                                 C

                                                                                                                                                     

                                                ( 2 )                       ( 3 ) + E 

                                                    +H2SO4                                   

                          + H2O                               + G

                A        ( 1 )         B               ( 6 )                      H

                                                 + H2SO4

                                            ( 4 )                             ( 5 )  + F

                                                 

                                                                D                                                                                     

   Biết H là muối không tan trong axít mạnh, A là kim loại hoạt động hoá học mạnh, khi cháy ngọn lửa có màu vàng.

 

6/ Hoàn thành dãy biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện nếu có )

                    FeSO4       (2)          Fe(OH)2        (3)         Fe2O3       (4)          Fe

          (1)

 

  Fe             (7)                            (8)                (9)                            (10)

 

         (5)

                    Fe2(SO4)3     (6)        Fe(OH)3                                                 Fe3O4

 

 

 

 

 

7/ Hoàn thành các ph­ương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau( ghi rõ điều kiện nếu có )

                                                    BaCO3

 


                                       ( 2 )                                                 ( 3 )

 

Ba      ( 1 )      Ba(OH)2               ( 8 )             ( 9 )                  BaCl2       ( 6 )        BaCO3     ( 7 )        

                                                                                                                               BaO

                                      ( 4 )                                                     ( 5 )

                                                    Ba(HCO3)2

 

 

 

8/ Hoàn thành các phư­­ơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau( ghi rõ điều kiện nếu có )

                                                    CaCO3

 


                                       ( 2 )                                                 ( 3 )

 

Ca      ( 1 )      Ca(OH)2              ( 8 )           ( 9 )                   CaCl2       ( 6 )        CaCO3     ( 7 )        

                                                                                                                              CaO

                                      ( 4 )                                                     ( 5 )

                                                    Ca(HCO3)2

 

 

Hoặc cho sơ đồ sau: Biết rằng C là thành phần chính của đá phấn.

                                                       C

 


                                       ( 2 ) + G                                   +  H ( 3 )

                                                           ( 9 )

  A      ( 1 )               B                  ( 8 )                                   E        ( 6 )             C      ( 7 )        F

         + HO                                         +  G                                   + H

                                      ( 4 )                                                 ( 5 )

                                                       D

 

9/ Hoàn thành các ph­­ương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau( ghi rõ điều kiện nếu có )

                                                     K2CO3

 


                                       ( 2 )                                                 ( 3 )

 

  K      ( 1 )         KOH                  ( 8 )           ( 9 )                    KCl       ( 6 )         KNO3     ( 7 )      

                                                                                                                            KNO2

                                      ( 4 )                                                     ( 5 )

                                                     KHCO3

 

10/  Al      ( 1 )    Al2O3      ( 2 )      AlCl3   ( 3 )       Al(NO3)3           ( 4 )        Al(OH)    ( 5 )        

                                                                                                                             Al2O3

11/ Xác định các chất X1, X2 và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau                                      

                            X1

          ( 1 )                        ( 2 )             4Fe(OH)2  +  O2  2Fe2O3    +  4H2O

 

FeCl2              ( 5 )                     Fe2O3            

 


        ( 3 )                          ( 4 )

                          X2               4FeCl2 + 8KOH + 2H2O + O2  4Fe(OH)3 + 8KCl

 

12/ Hoàn thành dãy biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

                                +B      

      +H2,t0       A                      X + D

              

  X       +O2,t0       B    + Br2 + D       Y + Z                           

 


       +Fe,t0            

                     C     +Y hoặc Z      A + G

      Biết A là chất khí có mùi xốc đặc trư­ng và khi sục A vào dung dịch CuCl2 có chất kết tủa tạo thành.

 

13/ Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

 

KClO3       t0          A + B

 

A + MnO2 + H2SO4                      C + D + E + F

A     đpnc         G + C

G + H2O                  L + M

C + L     t0          KClO3 + A + F

 

14/ Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

 

KClO3       t0          A + B

 

A + KMnO4 + H2SO4                      C + ...

A     đpnc         C + D

D + H2O                  E + ...

C + E     t0          ...

 

15/ Hoàn thành các phư­ơng trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau.

      

M + A                                          F

M +B                              E

                                          G        H     E          F

M + C                    Fe          I       K          L              H + BaSO4

                                       J       

M + D                                         M           G          H

16/ Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau.

                                                    Fe(OH)3 + A

                              

                                                     FeCl2 + B + C

                          FeCl3                  FeCl2 + D + E                  

                                              

                                                    FeCl2 + F  

                                                 Fe2(CO3)3                   Fe(OH)3 + G ( k )  

 

17/ Chọn 2 chất vô cơ để thoả mãn chất R trong sơ đồ sau:

                                 A                            B                          C

                   R                           R                             R                       R

                           X                            Y                          Z           

 

        2 chất vô cơ thoả mãn là NaCl và CaCO3

                                     CaO               Ca(OH)2                 CaCl2 

                      CaCO3                CaCO3                                   CaCO3                  CaCO3 

                                      CO2                 NaHCO3              Na2CO3            

                            

                                 Na               NaOH                 Na2SO4

                   NaCl               NaCl                    NaCl                     NaCl    

                                Cl2                 HCl                    BaCl2                 

 

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP: VIẾT PTHH THEO SƠ ĐỒ – CHUỖI PHẢN ỨNG, GIẢI THÍCH THÍ NGHIỆM, NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT – TÁCH CHẤT VÔ CƠ

1/ Cho sơ đồ sau:

 

 

 

 

 

 


Biết A là kim loại B, C, D, E, F, G là hợp chất của A. Xác định công thức của A, B, C, D, E, F, G viết  phương trình phản ứng xảy ra.

A là Fe; B là FeCl2; C là FeCl3;         D là Fe(OH)2;    E là Fe(OH)3;    F  là FeO;

G là Fe2O3.

Các phương trình

          Fe + 2HCl à FeCl2 + H2­

          2Fe + 3Cl2 à 2FeCl3

          2FeCl3 + Fe à 3FeCl2

          FeCl2 + NaOH      à Fe(OH)2¯ + NaCl

          Fe(OH)2 + O2 + 2H2O à 4Fe(OH)3

          Fe2O3 + CO à FeO + CO2­

          Fe2O3 + 3CO à 2FeO + 3CO2­

          FeO + CO à Fe + CO2­

 

2/ Đốt cacbon trong không khí ở nhiệt độ cao được hỗn hợp A1. Cho A1 tác dụng với CuO nung nóng được khí A2 và hỗn hợp A3. Cho A2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủa A4 và dung dịch A5. Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 lại thu được A4. Cho A3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được khí B1 và dung dịch B2. Cho B2 tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa B3. Nung B3 đến khối lượng không đổi được chất rắn B4.

          Viết các PTHH xảy ra và chỉ rõ : A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , B1 , B2 , B3 , B4 là chất gì?

- Đốt cacbon trong không khí thu được hỗn hợp khí A1

          PTHH :       2C + O2   ®   2CO                            (1)

                             2CO + O2 ®   2CO2                (2)

          Hỗn hợp khí A1 gồm CO và CO2

          - Cho A1 tác dụng với CuO

          PTHH :       CO + CuO   ®   Cu + CO2      (3)

          Khí A2 là CO2

          Hỗn hợp A3 là Cu và có thể có CuO dư.

          - Cho A2 tác dụng với dd Ca(OH)2

                   CO2 + Ca(OH)2  ® Ca CO3  +  H2O                     (4)

                   CO2 + CaCO3 + H2® Ca(HCO3)2                                 (5)

          Kết tủa A4 là CaCO3

          dung dịch A5 là Ca(HCO3)2  

          - Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 thu được A4

                   Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  ® 2CaCO3 + 2H2O         (6) 

          - Cho A3 tác dụng với H2SO4 (đ, nóng) được khí B1 và dung dịch B2.

                   Cu + 2H2SO4   ®   CuSO4 + 2H2O + SO2                     (7)   

                   CuO + H2SO4   ®   CuSO4 + H2O                                 (8)

          Khí B1 là SO2, dung dịch B2 là CuSO4

          - Cho B2 tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa B3 

                   CuSO4 + 2NaOH  ®  Cu(OH)2 + Na2SO4                     (9)

          - Kết tủa B3 là Cu(OH)2

           - Nung B3 đến khối lượng không đổi được B4.

          Cu(OH)2    ®   CuO + H2O                                  (10)

          B4 là CuO

          Theo phản ứng 1 ® 10 ta có :

                   A1 : CO; CO2                 B1 : SO2

                                A2 : CO2                                    B2 : CuSO4

                   A3 : Cu; CuO (dư)          B3 : Cu(OH)2

                   A4 : CaCO3                                   B4 : CuO

                   A5 : Ca(HCO3)2

 

3/    Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe.

     Cho A tan trong dung dịch NaOH dư, thu được chất rắn B, dung dịch C và khí D. Cho khí D dư tác dụng với A nung nóng được chất rắn A1. Dung dịch C cho tác dụng với dung dịch H­2SO4 loãng dư được dung dịch C1. Chất rắn A1 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (vừa đủ) thu được dung dịch E và khí F. Cho E tác dụng với bột Fe dư được dung dịch H. Viết các PTHH xảy ra.

 

4/   Đốt cháy cacbon trong oxi ở nhiệt độ cao được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với FeO nung nóng được khí B và hỗn hợp chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa K và dung dịch D, đun sôi D lại thu được kết tủa K. Cho C tan trong dung dịch HCl, thu được khí và dung dịch E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa hiđroxit F. Nung F trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Xác định các chất A, B, C, D, K, E, F. Viết các PTHH xảy ra.

 

5/ Xác định các chất từ A1 đến A11 và viết các phương trình phản ứng sau:

                                      A1     +      A2         A3    +     A4

A3     +      A5        A6    +     A7

      A6     +      A8     +     A9            A10

A10            A11    +     A8

  A11     +      A4        A1    +     A8

 

     Biết A3 là muối sắt Clorua, nếu lấy 1,27 gam A3 tác dụng với dd AgNO dư thu được 2,87 gam kết tủa.

 

6/  Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lượng nước dư được dd D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dd NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hoà tan hết G trong lượng dư H2SO4 loãng rồi cho dd thu được tác dụng với dd NaOH dư, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z.

                 Giải thích thí nghiệm trên bằng các phương trình hoá học.

 

7/ Có các phản ứng sau:

MnO2        +          HClđ        Khí A

Na2SO3     +    H2SO4 ( l )        Khí B

FeS   +                    HCl        Khí C

NH4HCO3   +   NaOH        Khí D

Na2CO3    +    H2SO4 ( l )        Khí E

a.     Xác định các khí A, B, C, D, E.

b.     Cho A tác dụng C , B tác dụng với dung dịch A, B tác dung với C, A tác dung dịch NaOH ở điều kiện thường, E tác dụng dung dịch NaOH. Viết các PTHH xảy ra.

c.      Có 3 bình khí A, B, E mất nhãn. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các khí.

8/ Một hỗn hợp X gồm các chất: Na2O, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Hoà tan hỗn hợp X vào nước, rồi đun nhẹ thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất trong Y, Z, M và viết phương trình phản ứng minh hoạ.

 

9/ Nhiệt phân một lượng MgCO3 trong một thời gian thu được một chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C có khả năng tác dụng đ­ược với BaCl2 và KOH. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư lại thu đ­ược khí B và một dung dịch D. Cô cạn dung dịch D

đ­ược muối khan E. Điện phân nóng chảy E được kim loại M.

Xác định A, B, C, D, E, M và Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

 

10/ Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho nhôm dư vào dung dịch B thu được khí E và dung dịch D. Lấy dung dịch D cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 thu được kết tủa F. Xác định các chất A,B,C,D,F . Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

 

11/ Tìm các chất A,B,C,D,E (hợp chất của Cu) trong sơ đồ sau và viết phương trình hoá học:

A                 B                    C                    D

                                                                               

B                  C                    A                  E

Sơ đồ và các PTHH xảy ra:

A - Cu(OH)2           B- CuCl2      C - Cu(NO3)2        D- CuO       E - CuSO4

 

                  (1)                    (2)                    (3)                         (4)

Cu(OH)2              CuCl2              Cu(NO3)2              CuO

 


            (5)                      (6)                       (7)                   (8)                     

CuCl2             Cu(NO3)2             Cu(OH)2              CuSO4

 

(1) Cu(OH)2  + 2 HCl    CuCl2 + 2 H2O

                                       

(2) CuCl2 + 2AgNO3      2AgCl + Cu(NO3)2

 

                                      t0

(3)    2Cu(NO3)2                 2CuO + 4 NO2 + O2

 

                                      t0

(4) CuO + H2                    Cu + H2O

 

(5) CuCl2 + 2AgNO3          2AgCl + Cu(NO3)2

(6) Cu(NO3)2 + 2 NaOH          Cu(OH)2  + 2 NaNO3

(7) Cu(OH)2   + H2SO4              CuSO4 + 2H2O

(8)  Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu.

12/ Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hoà tan A trong H2SO4 đặc, nóng được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch D,  Dung dịch D vừa tác dụng được với BaCl2 vừa tác dụng được với NaOH. Cho B tác dụng với KOH. Viết các PTHH Xảy ra.

 

13/ Có một miếng Na do không cẩn thận nên đã tiếp xúc với không khí ẩm trong một thời gian biến thành sản phẩm A. Cho A phản ứng với nước được dung dịch B. Cho biết thành phần có thể có của A, B? Viết các PTHH và giải thích thí nghịêm trên.

 

14/ Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lượng nước dư được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hoà tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Viết các PTHH xảy ra.

 

15/ Chất rắn A màu xanh lam tan được trong nước tạo thành dung dịch. Khi cho thêm NaOH vào dung dịch đó tạo ra kết tủa B màu xanh lam . Khi nung nóng chất B bị hoá đen. Nếu sau đó tiếp tục nung nóng sản phẩm trong dòng khí H2 thì tạo ra chất rắn C màu đỏ. Chất rắn C tác dụng với một axít vô cơ đậm đặc tạo ra dung dịch của chất A ban đầu. Hãy cho biết A là chất nào. Viết tất cả các PTHH xảy ra.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu