Đề Thi CasioĐề Thi Casio

 

Câu I. (3 điểm)

Cho 4,6 gam hơi etanol đi qua ống đựng Al2O3 ở 3000C ta thu được 2,8728 lít hỗn hợp hơi gồm etilen, đietyl ete và etanol ở nhiệt độ 136,50C và áp suất 800 mmHg. Tỉ khối hơi của hỗn hợp này so với hiđro bằng 17,55. Tính hiệu suất của phản ứng đối với mỗi quá trình tách nước của etanol

Câu II. (3 điểm)

Tính bán kính gần đúng của một nguyên tử Au ở 200C. Biết ở nhiệt độ đó, tinh thể Au có khối lượng riêng bằng 19,28 g/cm3, nguyên tử khối trung bình của Au là 196,97. Trong tinh thể, các nguyên tử Au chiếm 74% thể tích còn lại là các khe rỗng.

Câu III (3 điểm)

Đimetylamin ((CH3)2NH) là một bazơ mạnh hơn amoniac. Đimetylamin trong nước có phản ứng: (CH3)2NH + H2O D (CH3)2NH2+ +  OH-. Tính pH của dung dịch đimetylamin 0,1M biết rằng  Kb = 5,9x10-4?

Câu IV (4 điểm)                                                                   

Hòa tan 8,862g hỗn hợp: gồm Al, Mg trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 3,316 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng là 5,18g  trong đó có một khí hóa nâu trong không khí.

1.      Tính thành phần phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

2.      Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?

3.      Tính nộng độ mol/l của dung dịch HNO3 tham gia phản ứng?

4.      Trộn lẫn dung dịch A vào dung dịch NaOH dư, tính khối lượng kết tủa tạo thành?

Câu V. (3 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất hữu cơ A (chứa C, H và O) bởi oxi vừa đủ thu được:  và . Xác địnhcông thức đơn giản nhất của A?

Câu VI. (4 điểm)

Khi thực hiện phản ứng este hóa giữa 1mol ancol etylic và 1 mol axit axetic thì khi đạt cân bằng hóa học có este được sinh ra. Hãy tính xem có bao nhiêu mol este trong hỗn hợp khí khi đạt đến cân bằng nếu xuất phát từ

1.      1 mol axit và 3 mol ancol ?

2.      1 mol acxit, 1 mol ancol và 1 mol nước?

3.      1 mol este và 2 mol nước?

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu