GT1_MTÑEÀ THI HEÁT PHAÂN MOÂN GIAÛI TÍCH 1

LÔÙP CAO ÑAÚNG MOÂI TRÖÔØNG KHOÙA 08

Thôøi gian 90 phuùt

…………

Caâu 1: Tìm caùc giôùi haïn haøm soá

 

 

Caâu 2 : Tìm ñaïo haøm caùc haøm soá sau 

Caâu 3 : Cho haøm     

Tìm a, b sao cho y khaû vi treân R

Caâu 4 :Tính gaàn ñuùng arcsin 0,52

Caâu 5 :Vieát khai trieån Maclaurin cuûa haøm soá      ñeán soá haïng x2

Caâu 6 : Chöùng minh raèng phöông trình coù it  nhaát 2 nghieäm treân (-1;1)ù

 

 

 

                                                    

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu