ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HÀM SỐ BIẾN SỐ PHỨC 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ  : Đại học hệ liên thông / Ngành đào tạo Sư phạm Toán

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

  1.Học phần : HÀM SỐ BIẾN SỐ PHỨC     Mã học phần :  30190

  2. Số tính chỉ :     4                                        Số tiết :  60 (Lí thuyết  60 .   Thực hành   0 )

      3 Điều kiện để học học phần  : Sau khi học xong học phần Giải tích hàm(30189)

  4 .Mục tiêu của học phần : Học sinh nắm được hàm số  biến số phức và các vấn đề liên quan đến lý thuyết chuỗi , vi phân , tích phân và các ứng dụng của nó

  5. Chương trình chi tiết :

Chương 1: Hàm số biến số phức

1.1    Số phức

1.2    Dãy số phức , chuỗi số phức

1.3    Hàm số biến số phức

Chương 2: Hàm giải tích và ánh xạ bảo giác

2.1    Hàm giải tích

2.2   Ánh xạ bảo giác

2.3    Ánh xạ bảo giác nhờ các hàm số sơ cấp

Chương 3 : Lý thuyết tích phân  :

3.1      Tích phân của hàm số biến số phức

3.2       Tích phân Cauchy

3.3       Tích phân loại Cauchy

3.4       Một số định lý quan trọng về hàm giải tích

Chương 4 : Lý thuyết chuỗi và lý thuyết thặng dư

4.1      Chuỗi Taylor

4.2      Chuỗi Laurrent

4.3       Thặng dư 

6.Tài liệu học tập:

[1]Trương văn Thương ,Hàm số biến số phức , NXB Giáo dụcTPĐà Nẵng , 2007

[2]Nguyễn văn Khuê , Vũ Tuấn , Hàm phức biến số phức , NXB Giáo dục Hà Nội , 1984

[3].Đinh văn Phiêu , Lê mậu Hải , Bài tập hàm phức biến số phức, NXB Giáo dục Hà Nội , 1984

[4].Đậu thế Cấp, Bài tập hàm phức biến số ,NXB Giáo dục TpHCM , 2001

7. Cách đánh giá học phần:

   7.1. Hình thức thi học phần: Bài viết 90 phút

   7.2. Các điểm bộ phận và hệ số của chúng:

            - Điểm quá trình        :  hệ số 0,3

            -  Điểm thi học phần : hệ số 0.7

   7.3. Cách đánh giá: Điểm học phần là điểm trung bình chung của các điểm bộ phận.

 

           DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG               TRƯỞNG KHOA,BỘ MÔN              GIẢNG VIÊN

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu